Manager

Posiadam ponad 10-letnie doświadczenie menedżerskie jako inicjator i lider przedsięwzięć naukowych zorganizowanych w formie prawnej fundacji i stowarzyszeń. Mam doświadczenie w kierowaniu zespołami – zarówno instytucjonalnie, jak i projektowo, w restrukturyzacji organizacji, w wyznaczaniu i realizacji strategicznych celów organizacji, w inicjowaniu i koordynowaniu przedsięwzięć ekonomii społecznej oraz w pozyskiwaniu funduszy ze środków publicznych i prywatnych. Oprócz prawniczego wykształcenia i przygotowania zawodowego (adwokat ), ukończyłem także programy i kursy managerskie, m.in. roczne Studium Zarządzania i Biznesu przy Zakładzie Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1998/99) oraz kursy Zarządzanie Strategiczne (Strategisches Management), (sierpień 2007) i Fundraising (grudzień 2010) – oba na Hertie School of Governance w Berlinie.

Doświadczenie managerskie i doświadczenie przedsiębiorczości akademickiej oraz ekonomii społecznej zgromadziłem głównie poprzez moje zaangażowanie w Instytut Allerhanda oraz w Centrum C-Law.org . Przez krótki czas (2007 r.) byłem również dyrektorem Departamentu Edukacji w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Jestem współtwórcą (fundatorem) Instytutu Allerhanda, w którym od początku (2010 r.) pełnię funkcję prezesa zarządu oraz członka rady głównej. Wcześniej (2006/2007 r.) byłem pomysłodawcą, a następnie (od 2008 r.) inicjatorem działań, które zostały zwieńczone powołaniem do życia – w formie prawnej fundacji – Instytutu Zaawansowanych Studiów Prawnych im. Profesora Maurycego Allerhanda.

Instytut Allerhanda jest niezależną, pozauniwersytecką jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. f Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, a także organizacją pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uroczysta proklamacja Instytutu miała miejsce dn. 26 czerwca 2009 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co zostało odnotowane przez media ogólnopolskie (Rzeczpospolita), regionalne (Dziennik Polski) i branżowe (PPH, Palestra, Toga). Erygowanie nowego ośrodka zostało poprzedzone ogłoszeniem listu otwartego, który jednocześnie opublikowały liczne czasopisma prawnicze (m.in. PPH, MoP, PUG, HUK, PrSp, Palestra, Rejent). Założenia koncepcyjne i programowe Instytutu Allerhanda wyłożyłem w edytorialu na łamach kwartalnika HUK. Po kilku latach, z pewnej perspektywy czasowej, historię i motywy powołania do życia Instytutu Allerhanda opisałem na łamach Gazety Wyborczej.

Jako prezes zarządu jestem odpowiedzialny za wyznaczanie strategicznych celów Instytutu i za politykę naukową, w tym za podejmowanie projektów badawczych i konferencyjnych. Do moich zadań należą także kluczowe decyzje personalne oraz pozyskiwanie funduszy i dbałość o finanse Instytutu. Zarząd, którego jestem prezesem, jest trzyosobowy i pracuje kolektywnie.

Zmień wielkość tekstu:

Jestem inicjatorem i dyrektorem powstałego w 2004 r. Centrum C-Law.org (pełna nazwa: European Center for Comparative Commercial and Company Law) – sieci współpracy akademickiej zrzeszającej prawników zajmujących się prawem spółek i prawem handlowym, głównie z państw Europy Środkowo-Wschodniej. Centrum C-Law.org powstało w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej na wschód. Centrum C-Law.org działa w formie prawnej stowarzyszenia prawa polskiego.

Mój
dorobek:

Moje
sieci:

Moje
profile: