Naukowiec

W mojej pracy naukowej zajmuję się przede wszystkim prawem spółek i corporate governance. Tej problematyce poświęciłem szereg publikacji, jest ona także głównym przedmiotem mojej aktywności dydaktycznej i eksperckiej. Ponadto prowadzę badania i publikuję na tematy lokujące się w obszarze prawa konstytucyjnego, prawa zabezpieczenia społecznego (system emerytalny), edukacji prawniczej oraz różnych gałęzi prawa gospodarczego. W mojej pracy badawczej korzystam m.in. z komparatystyki prawniczej i ekonomicznej analizy prawa.

Publikacje

Książki (monografie)

Ius dissidentium. Granice konsensusu korporacyjnego i władzy większości w spółkach kapitałowych, Warszawa 2016, (Wydawnictwo C.H. Beck, seria: Instytucje Prawa Prywatnego)

spis treści | wstęp | fragment książki | recenzja (A.Nartowski) | recenzja (I.Gębusia) | przejdź do księgarni

Prawo poboru w spółce akcyjnej, Warszawa 2004 (Wydawnictwo C.H. Beck, seria: Prawo Gospodarcze i Handlowe)

spis treści | wstęp | fragment książkiprzejdź do księgarni

Książki redagowane

Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna za jej negowanie lub zniekształcenie, Warszawa 2018, (Wydawnictwo C.H. Beck), (w przygotowaniu), (współredaktor: M.Berent)

Plus ratio quam vis consuetudinis. Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0, Wyd. 2., Kraków 2017, (Oficyna Allerhanda), ISBN: 978-83-63515-24-9, ISBN(ebook): 978-83-63515-25-6

Rozdziały w książkach i artykuły w księgach pamiątkowych (Festschrift)

Prawda historyczna a odpowiedzialność cywilna za dzieło kinematograficzne – uwagi na przykładzie serialu „Nasze matki, nasi ojcowie” [w:] A. Radwan, M. Berent (red.), Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna za jej negowanie lub zniekształcenie, Warszawa 2018 (w przygotowaniu)

Z problematyki ograniczeń zbywalności udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością [w:] A. Olejniczak, M. Orlicki, J. Pokrzywniak (red.), Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Kocha, Poznań 2017, s. 409-443

Powództwo o rozwiązanie spółki z o.o. (art. 271 pkt 1 KSH) – skuteczny instrument rozwiązywania konfliktów korporacyjnych czy „słabe ogniwo” w systemie ochrony mniejszości?  [w:] B. Jelonek-Jarco, R. Kos, J. Zawadzka (red.), Usus Magister Est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, Warszawa 2016, s. 435-458

Legal Aspects of Executive Remuneration in Polish Listed Companies [w:] Ch. Van der Elst (red.), Executive Directors’ Compensation in Comparative Corporate Perspective, Kluwer Law International 2015, s. 299-324 (współautor: T. Regucki)

Obligatoryjne umorzenie 51,5% aktywów: przesłanki ingerencji w sferę prawnie chronioną według doktryny oraz orzecznictwa TK [w:] R. Pacud (red.), Prawne mechanizmy przekazywania środków OFE. Oceny konstytucyjno-prawne, Kraków 2013, s. 95-119 (rozdział II pkt 7), (współautor: Ł. Gorywoda)

Opcja domyślna nieprzekazywania części składek do OFE – koncept, skutki oraz instrumentalizacja [w:] R. Pacud (red.), Prawne mechanizmy przekazywania środków OFE. Oceny konstytucyjno-prawne, Kraków 2013, s. 120-139 (rozdział III pkt 1), (współautor: Ł. Gorywoda)

Czy projektodawca przekroczył granice swobody legislacyjnej poprzez strukturalną zmianę systemu emerytalnego? Ocena niezbędności zmian dla osiągnięcia założonego celu? [w:] R. Pacud (red.), Prawne mechanizmy przekazywania środków OFE. Oceny konstytucyjno-prawne, Kraków 2013, s. 185-193 (rozdział IV pkt 6), (współautor: Ł. Gorywoda)

Company Law in Poland: Between Autonomous Development and Legal Transplants [w:] Ch. Jessel-Holst, R. Kulms, A. Trunk (red.), Private Law in Eastern Europe, Tybinga 2010, s. 445-494 (współautor: K. Oplustil)

《波 兰国有企业和国有控股企业的公司治理及重构》, 吴越 主编, 《公司治理:国企所有权与治理目标》(中国欧盟国有企业公司治理国际研讨会论文集Ⅰ), 法律出版社·北京·中国 2006年4月(中国—欧盟法律研究丛书,ISBN 7-5036-6189-5), 第391~420页 (Corporate Governance and Restructuring of State Owned and State Holding Enterprises – the Polish Experience [w:] Wu Yue (red.) Corporate governance: Ownership and Goals in SOEs, A collection of the UE –China International Symposium on Corporate Governance in SOEs, Band I, Beijing 2006 (ISBN 7-5036-6189-5), s. 391 – 420) – przejdź do księgarni

Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy w świetle stanowiska Trybunału Konstytucyjnego [w:] Kodeks spółek handlowych po 5 latach, Wrocław 2006, s. 574-593

Sens i nonsens kapitału zakładowego – przyczynek do ekonomicznej analizy ochrony wierzycieli spółek kapitałowych [w:] M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka (red.), Europejskie prawo spółek, tom II: Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej, cz. 2, Zakamycze 2005, s. 23-100

Edukacja prawnicza wobec wyzwań XXI wieku [w:] B. Stoczewska (red.), Państwo i prawo w XXI wieku – szanse i zagrożenia (Materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2004, s. 192-210

Artykuły naukowe w czasopismach prawniczych, ekonomicznych, politologicznych

2018

Reforma polskiego prawa spółek „w działaniu” – o potrzebie utworzenia wyspecjalizowanych sądów korporacyjnych, Zeszyty Prawnicze, nr 4/2018 (w druku)

2017

Advocatus populi i advocatus diaboli – o prawie, argumentach i strategiach stron negocjujących Brexit, Politeja, nr 4(49)/2017, s. 231-271 (współautor: H.-B. Schäfer)

2016

Brexit Poker – Wer hat die besseren Karten in den Austrittsverhandlungen?, Wirtschaftsdienst, Nr 10/2016, s. 763-768  (współautor H.-B. Schäfer)

Lange Tradition und kurzes Gedächtnis des polnischen Konstitutionalismus –  ein Beitrag zum Verständnis der Verfassungskrise von 2015-16, Bucerius Law Journal, Z. 1/2016, s. 1-6

Chess-boxing around the Rule of Law: Polish Constitutionalism at Trial, Palestra, Nr 3/2016, s. 7-19

2015

The Possibilities for and Barriers to Sustainable Companies in Polish Company Law,  ICCLJ (International and Comparative Corporate Law Journal, IALS & Cameron May), Volume 11, 2015, Issue 01, s. 59-104 (współautor: T. Regucki)

Ukrainian Corporate Law: Model for Others, or in Need of a Model? (edytorial), EuCL (European Company Law, Kluwer Law International), Volume 12, 2015, Issue 05, s. 215–216

2012

Reforming Corporate Governance for turbulent times: financial crisis, sovereign debt crisis and News Corp. scandal – perpetual endeavours and new challenges, EuCL (European Company Law, Kluwer Law International), Volume 9, 2012, Issue 05, s. 260-262../wp-content/uploads/2016/07/Radwan_Reforming-CG-for-Turbulent-Times_ECL-9-no.-5-2012-p.260–262.pdf

Świadectwo, Ślad, Symbol, Spuścizna – pamięci Prof. Maurycego Allerhanda w 70 rocznicę śmierci, Palestra, Nr 11-12/2012, s. 240-249

2010

Corporate governance w spódnicy – parytety również na parkiecie?, Przegląd Corporate Governance, Nr 3/2010, s. 15-21

Przestrzeń i wektory powinności wynikających z przynależności  – od patriotyzmu emocji do nowoczesnego patriotyzmu konstytucyjnego, Palestra, Nr 7-8/2010, s. 9-21

2009

O dwóch dwudziestoleciach i trzech jubileuszach prawa handlowego w Polsce, Przegląd Prawa Handlowego, Nr 9/2009, s. 4-8 (współautor: A. Redzik)

Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Reformy w Europie i wnioski dla polskiego ustawodawcy, Kwartalnik Prawa Prywatnego, Z. 2/2009, s. 437-493 (współautor: Ł. Gorywoda)

O instytucjonalizacji pracy koncepcyjnej dla kształtowania polityki prawa i poprawy stanowienia prawa gospodarczego w Polsce / On the institutionalization of conceptual work on the legal policy and improvement of commercial lawmaking in Poland (edytorial), Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (HUK), Nr 2/2009, s. 137-145 (w jęz. PL i EN)

2008

Integracyjny wymiar życia i dzieła Maurycego Allerhanda – w 140. rocznicę urodzin, Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (HUK), Nr 2/2008, s. 311-316

2007

European Private Company and the Regulatory Landscape in the EU – An Introductory Note, EBLR (European Business Law Review, Kluwer Law International), Volume 18, 2007, Issue 4, s. 769-771

European Private Company – a view from the New Europe  (Position of the “Expert Group 10+”), EBLR (European Business Law Review, Kluwer Law International), Volume 18, 2007, Issue 4, s. 772-779 (współautorzy: E. Buttigieg, R.N. Catana, A. Glezl, B. Havel, M. Kauppi, T. Klauberg, I. Martinkute, M. Patakyova, A. Vutt)

Źródła i granice dopuszczalności ograniczeń zbywalności prawa poboru akcji w obrocie prywatnym, Prawo Spółek, Nr 5/2007, s. 2-10

Better regulation dla biznesu w UE: rewizja acquis w dziedzinach prawa spółek, księgowości i audytu, Przegląd Corporate Governance, Nr 4/2007, s. 142-144

Europejskie prawo spółek w dobie demokratyzacji – uwagi w kontekście „publicznego wysłuchania” oraz debaty na temat priorytetów reformy i planu działań Komisji Europejskiej, Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (HUK), Nr 2/2007, s. 97-101

Non ex regula ius sumatur, czyli o kilku prawdach zagrożonych / Non ex regula ius sumatur or abort a few endangered truths (edytorial), Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (HUK), Nr 1/2007, s. 3-15 (w jęz. PL i EN)

2006

25 thoughts on European Company Law in the EU of 25, EBLR (European Business Law Review, Kluwer Law International), Volume 17, 2006, Issue 4, s. 1169-1179

Europejska spółka prywatna – o uwarunkowaniach prawno-ekonomicznych i potrzebie wprowadzeniach nowej paneuropejskiej formy prawnej dla małych i średnich przedsiębiorstw, Monitor Prawniczy, Nr 11/2006, s. 589-590

Stanowisko „Grupy Eksperckiej 10+” Centrum C-Law.org w kwestii podjęcia przez Komisję Europejską i kierunku prac nad projektem rozporządzenia o statucie Europejskiej spółki prywatnej, Monitor Prawniczy, Nr 11/2006, s. 590-595 (współautorzy: E Buttigieg, R.N. Catana, A. Glezl, B. Havel, M. Kauppi, T. Klauberg, I. Martinkute, M. Patakyova, A. Vutt)

2005

Wolność zrzeszania się cudzoziemców według prawa polskiego, wspólnotowego oraz postulatów polityki prawa, Państwo i Prawo, Nr 5/2005, s. 55-62

O stosowaniu i niedostosowaniu polskiej ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, Radca Prawny, Nr 4/2005, s. 104-109

Obowiązki informacyjne zarządu a ochrona akcjonariuszy w związku z uchwaleniem i wykorzystaniem kapitału docelowego, Kwartalnik Prawa Prywatnego, Z. 1/2005, s. 217-257

2004

Uniwersytecka edukacja prawnicza w dobie globalizacji, Państwo i Prawo, Nr 11/2004, s. 90-102

Eko-mediacja, Prawo i Środowisko, Nr 2/2004, s. 107-118

2003

Szantaż korporacyjny i sposoby jego ograniczania de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Prawa Handlowego, Nr 11/2003, s. 21-27

Aktualna i przyszła regulacja przymusowego wykup akcji drobnych akcjonariuszy w polskim i europejskim prawie spółek, Przegląd Legislacyjny, Nr 6/2003, s. 29-56

Funkcje i treść obowiązku zarządu do przedłożenia opinii w związku z wyłączeniem prawa poboru (art. 433 § 2 zd. 4 k.s.h.), Radca Prawny, Nr 6/2003, s. 68-77

Regulacja przymusowego wykupu akcji – uwagi de lege ferenda, Monitor Prawniczy, Nr 11/2003, s. 500-505

Squeeze-out? Tak!, ale nie tak – kilka uwag na temat planowanej nowelizacji art. 418 k.s.h., Prawo Spółek, Nr 4/2003, s. 48-54

Wybrane aspekty podmiotowej strony prawa poboru, Prawo Spółek, Nr 3/2003, s. 20-31

Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy w prawie brytyjskim na tle k.s.h., Przegląd Prawa Handlowego, Nr 1/2003, s. 41-48

RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE

Brexit – prawne następstwa i prawnicze spekulacje (artykuł recenzyjny nt. książki: M. Kramme, Ch. Baldus, M. Schmidt-Kessel (red.), Brexit und die juristischen Folgen, Baden-Baden 2017), Forum Prawnicze, nr 2(40)/2017, s. 92-109

Ekspertyzy i studia monograficzne (wybrane)

Ekonomiczne uwarunkowania wprowadzenia samorządu gospodarczego, jako instytucji odpowiedzialnej za kreowanie ładu gospodarczego w Polsce, Instytut Allerhanda, Kraków, sierpień 2016 – dla Ministerstwa Rozwoju, (objętość: 29 stron), (współautor: A. Mucha)

Interpretation of Article 72 of the Polish Act on Public Offering regarding the so called Small Tender Offers and the Problem of its Application to Foreign Issuers whose Shares are admitted to trading on the Warsaw Stock Exchange (dual listing), Instytut Allerhanda, Kraków, marzec 2015, (objętość: 22 strony), (współautor: T. Regucki)

Assessment of approximation level of the present company, corporate governance, accounting and auditing legislation and existing practices in Ukraine to EU standards and practices, Kijów, grudzień 2014 (objętość: 704 strony); wersja ukraińska: (tłumaczenie M. Nakonechna): Оцінка рівня наближення чинного законодавства про компанії, корпоративне управління, бухгалтерський облік і аудит й існуючих практик в Україні до стандартів і практик ЄС (objętość 747 stron), (współautorzy: A. Nadzon, V. Zdiruk)

Analiza możliwości zastosowania konstrukcji Employee Stock Ownership Plan (ESOP) w polskim obrocie gospodarczym, Instytut Allerhanda, Kraków 2013, ISBN 978-83-63-515-04-1 (objętość: 77 stron), (współautor: T. Regucki)

Konstytucyjnoprawna ocena rekomendacji dotyczących II filara systemu emerytalnego zawartych w rządowym przeglądzie funkcjonowania systemu emerytalnego z dnia 26 czerwca 2013 roku, Kraków sierpień 2013 (objętość: 66 stron), (współautor: R. Mężyk)

Opinia do Programu Reformy Regulacji 2010-2011, Kraków, 26 lutego 2010 – dla Ministerstwa Gospodarki (objętość: 7 stron), (współautorzy: W. Rogowski, O. Yanusik)

Uwagi do projektu Zbioru Zasad Ładu Korporacyjnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – projekt drugi, stan z dn. 8 stycznia 2007 r., Kraków, 26 lutego 2007, (objętość: 18 stron), (współautor: M. Cejmer)

Opracowania o charakterze poradnikowo - praktycznym

Going-Private: Delisting of the Acquired Company in Polish Law [w:] O. Hargreaves (red.), Mergers, Acquisitions & Joint Ventures – 2010 Digital Guide (ISBN: 978-1-907420-07-8), s. 188-190

Intellectual Property Rights in M&A Transactions in Poland [w:] O. Hargreaves (red.), Mergers, Acquisitions & Joint Ventures – 2010 Digital Guide (ISBN: 978-1-907420-07-8), s. 196-198

Limitation in Polish commercial proceedings – the risks for foreign entities, Financier Worldwide, May 2010

Umowa leasingu [w:] A.Kidyba (red.), Umowy gospodarcze wg standardów UE, Wydawnictwo Dashofer, Warszawa 2003 (Poradnik praktyczny z wzorami umów, publikacja wymiennokartkowa), część 5.4

Umowa leasingu konsumenckiego [w:] A.Kidyba (red.), Umowy gospodarcze wg standardów UE, Wydawnictwo Dashofer, Warszawa 2003 (Poradnik praktyczny z wzorami umów, publikacja wymiennokartkowa), część 5.4a

Artykuły o charakterze popularnonaukowym

Fenomen Cambridge – czy da się go powtórzyć w Polsce?, Niezbędnik Akademicki PWN (ISSN 2450-2669) Nr 3/2017, s. 4-9 (współautor: I. Książek)

Ustawa 2.0: Koncepcja Instytutu Allerhanda, Niezbędnik Akademicki PWN (ISSN 2450-2669) nr 1/2017, s. 6-9

Czas na europejskiego Hamiltona?, Miesięcznik Kapitałowy nr 03/2012, s. 64-65

Dewiza Muszkieterów receptą na kryzys, Miesięcznik Kapitałowy nr 12/2011, s. 60-62 (współautor: H.-B. Schäfer)

e-Akcjonariusz, czyli jak Dyrektywa o prawach akcjonariuszy zmieni ład korporacyjny w Europie, Rynek Kapitałowy, Nr 12/2008, s. 84-86, (współautor: K. Nowak)

Złote akcje też ostro w dół, Rynek Kapitałowy, Nr 5/2008, s. 30-31

Kto pyta sam błądzi (rzecz o egzaminach na aplikacje prawnicze), Edukacja Prawnicza, Nr 6/2006, s. 23-24

Prawo spółek á la européenne, cz. I, Edukacja Prawnicza, Nr 11/2004, s. 40-44; cz. II, Edukacja Prawnicza, Nr 12/2004, s. 28-30

Student – Eurostudent – Global Student, czyli o internacjonalizacji edukacji prawniczej,  Edukacja Prawnicza, Nr 10/2004, s. 3-7 Artykuły popularnonaukowe opublikowane w dziennikach i tygodnikach do przeczytania w dziale Publicysta

Sprawozdania konferencyjne

Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna. Rozważania na gruncie zniekształcania pamięci o niemieckich brodniach popełnionych podczas II Wojny Światowej (Materiały pokonferencyjne), Kraków 2017, ISBN: 978-83-63515-30-0, ISBN (ebook): 978-83-63515-31-7, (red. M. Berent, A. Radwan, S. Topa)

Discussion Report: Cross-border Negotiated Deals, (sprawozdanie z konferencji „Cross border Company Transactions” 1st ECFR-Symposium, Università Bocconi, Mediolan, 12-13.10.2006, panel IV), European Company and Financial Law Review (ECFR) Nr 1/2007, s. 167-168

Dialog Unia Europejska – Chiny na temat Corporate Governance w przedsiębiorstwach państwowych (Sympozjum międzynarodowe Chongqing), Chiny 8-9 października 2005), Państwo i Prawo, Nr 11/2006, s. 112-113

Working papers

Cross-Border Mergers – Experiences from Poland, Allerhand Working Paper No. 27/2018, ISBN 978-83-63515-40-9, (Współautor: A. Mucha)  

Reforma polskiego prawa spółek „w działaniu” – o potrzebie utworzenia wyspecjalizowanych sądów korporacyjnych, Allerhand Working Paper No. 24/2018, ISBN 978-83-63515-37-9

Advocatus populi and advocatus diaboli – on law, arguments and strategies in Brexit, Allerhand Working Paper No. 22/2017, ISBN 978-83-63515-32-4, (Co-współautor: H.-B. Schäfer)

Brexit Poker – wer hat die besseren Karten in den Austrittsverhandlungen nach Art. 50 EUV?, Allerhand Working Paper No. 17/2016, ISBN 978-83-63515-28-7978-83-63515-21-8, (współautor: H.-B. Schäfer), (wcześniejsza wersja artykułu opublikowanego w Wirtschaftsdienst, Nr 10/2016, s. 763-768)

Brexit poker – czyli o tym, kto ma lepsze karty w negocjacjach ustąpieniowych (art. 50 TUE), Allerhand Working Paper No. 16/2016, ISBN 978-83-63515-28-7, (współautor: H.-B. Schäfer)

Lange Tradition und kurzes Gedächtnis des polnischen Konstitutionalismus – ein Beitrag zum Verständnis der Verfassungskrise von 2015-16, Allerhand Working Paper No. 14/2016, ISBN 978-83-63515-26-3 (wcześniejsza wersja artykułu opublikowanego jako editorial w Bucerius Law Journal, Z. 1/2016, s. 1-6)

Chess-boxing around the rule of law –Polish constitutionalism at trial, Allerhand Working Paper No. 13/2016, ISBN 978-83-63515-23-2 (wcześniejsza wersja artykułu opublikowanego w czasopiśmie Palestra, Nr 3/2016, s. 7-19)

The Possibilities for and Barriers to Sustainable Companies in Polish Company Law, University of Oslo Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series No. 2012-32; opublikowany także jako Allerhand Working Paper No. 7/2012, ISBN 978-83-63515-01-0, (czytaj); (wcześniejsze wersje artykułu opublikowanego w International and Comparative Corporate Law Journal, Volume 11, 2015, Issue 01, s. 59-104), (współautor: T. Regucki)

Comparative View on Company Law in Poland: Between Autonomous Development and Legal Transplants, Allerhand Working Paper No. 2/2010, ISBN 978-83-931222-7-1, (współautor K. Oplustil), (wcześniejsza wersja artykułu opublikowanego w Ch. Jessel-Holst, R. Kulms, A. Trunk (red.), Private Law in Eastern Europe, Tybinga 2010, s. 445-494)

Mobiliarsicherheiten in Mittel- und Osteuropa – Ungarn und Tschechische Republik, Institut für Deutsches und Internationales Bank- und Kapitalmarktrecht, Universität Leipzig

Artykuły na blogach i portalach

Więcej transparentności w prawie spółek: akcje imienne, dematerializacja i rejestr akcjonariuszy, korporacyjnie.pl, artykuł z dn. 24 sierpnia 2016

Jein – eine fehlende Variante bei dem Brexit-Referendum, VerfBlog, 2016/8/17 (współautor: H.-B. Schäfer)

Chess-boxing around the Rule of Law: Polish Constitutionalism at Trial, VerfBlog, 2015/12/23

Ustrój finansowy Sp. z o.o. – remont kapitalny czy konserwacja zabytków?, korporacyjnie.pl, artykuł z dn. 6 listopada 2013

Dyskusja o OFE: stanowisko odnośnie wpisu Pana Roberta Gwiazdowskiego, artykuł z dn. 2 września 2013 (współautor: R. Mężyk)

Nos ministra, artykuł gościnny na blogu „Spory Sądowe i Arbitraż” (red. Michał Kocur), artykuł  z dn. 8 października 2012

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu w ujęciu systemowym, korporacyjnie.pl, artykuł z dn. 29 sierpnia 2012

Wywiady, wypowiedzi eksperckie, transkrypty debat i dyskusji (wybrane)

Sądy finansowe mogłyby pomóc w sporze z bankiem, (wypowiedź na temat sądów wyspecjalizowanych), Rzeczpospolita z dn. 17.09.2018, s. A11

Kandyduję bo chcę mieć wpływ, Dziennik Gazeta Prawna z dn. 3 sierpnia 2018, s. A7

Jednolity w całej UE standard ochrony, (komentarz nt. pakietu dyrektyw dot. transgranicznej mobilności spółek przyjętego przez Komisję Europejską), Dziennik Gazeta Prawna z dn. 9 maja 2018, s. B4

Dokładanie pieniędzy do nieefektywnego systemu nie ma sensu (zapis debaty DGP o szkolnictwie wyższym), Dziennik Gazeta Prawna z dn. 2 marca 2017, s., B10-11, (uczestnicy debaty: T. Czerwińska, H. Izdebski, M. Kwiek, A. Radwan, Ł. Sułkowski, prowadząca: U. Mirowska-Łoskot)

Ustawa 2.0/ Radwan: ważne, by uczelniom chciało się konkurować o talenty, wywiad dla Polskiej Agencji Prasowej, serwis Nauka w Polsce (Temat dnia), 22 lutego 2017

Nie mówię, że wyprzedzimy za chwilę Oxford albo Harvard, (wywiad), Miesięcznik KRAKÓW, Nr 11/2016, s. 20-23

Prawo nie uporządkuje całej rzeczywistości (zapis debaty), Presje, teka 44, 2016, s. 20-33, (uczestnicy debaty: J. Sokołowski, A. Kubas, A. Radwan, P. Kuglarz, M. Imiołek)

Planowane w Polsce zmiany wpisują się w światowy trend, (komentarz dot. akcji imiennych, dematerializacji akcji i rejestru akcjonariuszy), Dziennik Gazeta Prawna z dn. 23 sierpnia 2016, s. B1

Komentarz do sytuacji prawnej związanej ze sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego, Dziennik Gazeta Prawna z dn. 17 grudnia 2015, s. A2-A3

Nad wieloma transakcjami zawisł miecz Damoklesa, (wywiad nt. nowych „złotych akcji” – ograniczeń nabywania akcji spółek strategicznych), Dziennik Gazeta Prawna z dn. 13 października 2015, s. B5

Minister Skarbu zablokuje akcje, (komentarz nt. nowych „złotych akcji” – ograniczeń nabywania akcji spółek strategicznych), Rzeczpospolita z dn. 23 lipca 2015, s. C3

O wynagrodzeniach menedżerów zdecydują akcjonariusze, (wywiad), Dziennik Gazeta Prawna z dn. 11 kwietnia 2014, s. B4

Interesy za granicą będą łatwiejsze, (wywiad na temat projektu dyrektywy o europejskiej spółce jednoosobowej), Dziennik Gazeta Prawna z dn. 20-22 września 2013, s. B4

Euro(pa) na rozdrożu, (wywiad na temat kryzysu w strefie Euro), Dziennik Polski z dn. 12 grudnia 2011, s. A05

Discussion Report: Cost-based and Rule-based Markets for Rules in Corporate Law, (zapis dyskusji nad referatem M. Ventoruzzo), ECFR Nr 1/2007, s. 1-3

Na styku prawa i ekonomii, (wywiad), Nasz Rynek Kapitałowy, Nr 10/2006, s. 9-10

REKOMENDACJE KSIĄŻEK

Rekomendacja książki – J. Fazlagić, Poradnik innowacyjnego samorządowca. Inspiracje, narzędzia, dobre praktyki, Wydawnictwo Poltext, 2017, ISBN: 978-83-7561-798-6

Rekomendacja książki – M. Żółtowski, O. Majchrak, M. Zreda, Fundusze Venture Capital BRIdge Alfa – zagadnienia prawne i merytoryczne, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-948439-1-5

Konferencje, sympozja, seminaria, wykłady indywidualne

2018

Warszawapointer-spot-tool-for-maps PGE Narodowy, calendar-icon 9 czerwca 2018

Uczestnictwo w panelu W stronę optymalnego modelu ustrojowego podczas I Forum Praw i Wolności zorganizowanego przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Konfederację Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej oraz Stowarzyszenie KoLiber

program

Warszawapointer-spot-tool-for-maps Centrum Kreatywności Targowa, calendar-icon 8 – 9 czerwca 2018

Uczestnictwo w panelu Polscy eksperci a najlepsze uczelnie – podstawy sukcesu przyszłości podczas Kongresu Polskich Ekspertów Międzynarodowych: Globalny Lider zorganizowanego przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego

program

Warszawa –  pointer-spot-tool-for-maps Szkoła Główna Handlowa, calendar-icon 25-26 maja 2018

Moderacja panelu podczas 6th Polish Law and Economics Conference zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa (PSEAP)

program

2017

Kraków –  pointer-spot-tool-for-maps Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, calendar-icon 22 listopada 2017

Referat BREXIT – strategie, prawne uwarunkowania i perspektywy negocjacji ustąpieniowych podczas seminarium Dobre rządzenie zorganizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prezentacja

Wilno –  pointer-spot-tool-for-maps Vilniaus Universitetas, calendar-icon 17 listopada 2017

Referat Shareholder exit rights – a chapter of anatomy or morphology of corporate law? podczas konferencji Modernization of Company Law: effective, innovative and optimal solutions zorganizowanej przez Uniwersytet Wileński jako część projektu badawczego Convergence and Divergence of Companies: Is the Lithuanian Company Law Attractive in the International Context? finansowanego przez Litewską Radę ds. Badań Naukowych – Lietuvos mokslo taryba (grant Nr MIP-020/2015)

program | prezentacja | strona

Wilno –  pointer-spot-tool-for-maps Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Sąd Najwyższy Litwy), calendar-icon 16 listopada 2017

Wykłady gościnne na temat liability of directors and shareholders towards solvent / insolvent company and third partiesshareholders’ disputes in closed corporations oraz topical company law regulatory initiatives in EU law Shareholder disputes in SMEs na seminarium Relevant Questions of Company Law: Comparative Aspects zorganizowanym przez Sąd Najwyższy Litwy na zaproszenie Prezesa Sądu Najwyższego Prof. dr. Rimvydasa Norkusa

programprezentacja 1prezentacja 2 | prezentacja 3

Warszawa –  pointer-spot-tool-for-maps  Courtyard by Marriott Hotel, calendar-icon 13-14 listopada 2017

Moderacja panelu Przywództwo w warunkach nowej autonomii uczelni pod rządami Ustawy 2.0 oraz wystąpienie w panelu Statut jako podstawa zarządzania uczelnią podczas III Konferencji Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2017 zorganizowanej przez Public Consulting Group (PCG)

program | strona 

Warszawa –  pointer-spot-tool-for-maps Przystanek Historia, Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki, calendar-icon 8 listopada 2017

Referat Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna za dzieło kinematograficzne – uwagi na przykładzie serialu „Nasze Matki, Nasi Ojcowie” podczas konferencji Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna. Rozważania na gruncie zniekształcania pamięci o niemieckich zbrodniach popełnionych podczas II Wojny Światowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Patria Nostra we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Instytutem Allerhanda

program | prezentacja | nagranie

Kluż-Napoka pointer-spot-tool-for-maps  Universitatea Babeș-Bolyai, calendar-icon 2 listopada 2017

Wykład Advocatus populi and advocatus diaboli – on law, arguments and strategies in Brexit negotiations na seminarium zorganizowanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu Babeşa i Bolyaiego w Klużu-Napoce

prezentacja

Rzym –  pointer-spot-tool-for-maps LUISS School of Law, calendar-icon 27 października 2017

Referat Appraisal Statutes as an Embodiment of Self-Enforcement in Corporate Law podczas konferencji Corporate Law and Dispute Resolution: What role for ADR zorganizowanej pod auspicjami Center for European Company Law (CECL) i współorganizowanej przez Assonime

program | prezentacja

Kowno pointer-spot-tool-for-maps Vytauto Didžiojo Universitetas, calendar-icon 13 października 2017

Referat Don‘t try this at home! Luxembourg-made and Brussels-made rules on corporate mobility in Europe na konferencji Europeanization of national law: achievements, problems, challenges zorganizowanej przez Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie

zaproszenie | program | prezentacja

Nikozja pointer-spot-tool-for-maps University of Cyprus, calendar-icon 7 października 2017

Referat na konferencji Cross-border Mergers Directive: EU perspectives and national experiences zorganizowanej przez Uniwersytet Cypryjski

program | prezentacja

Warszawa –  pointer-spot-tool-for-maps Uniwersytet Warszawski, calendar-icon 22 września 2017

Referat Family policy in a decentralised political system – comparative analysis and lessons for Poland podczas konferencji Legal and social determinants of family policy zorganizowanej przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Katedrę Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UW

program | prezentacja | strona

Warszawa – pointer-spot-tool-for-maps Uniwersytet Warszawski, calendar-icon  21–22 września 2017

Referat KSH 2.0? Polski model ładu korporacyjnego na międzynarodowym rynku kapitału i idei na XI Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Prawa Handlowego, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; temat przewodni zjazdu: W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki handlowej – efektywność zarządzania i nadzoru

program | prezentacja | strona | galeria I | galeria II 

Kraków pointer-spot-tool-for-maps   Centrum Kongresowe ICE, calendar-icon 19-20 września 2017

Uczestnictwo w panelu dyskusyjnym Nowa ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym: perspektywa liderów zespołów wyłonionych w konkursie Ustawa 2.0 podczas Narodowego Kongresu Nauki zorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim

zaproszenie | program | broszura | zapis wideo | podziękowania

Tarnów  pointer-spot-tool-for-maps Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, calendar-icon 2 czerwca 2017

Wystąpienie w panelu Ustrój oraz zasady funkcjonowania państwowych wyższych szkół zawodowych w kontekście Ustawy 2.0 na konferencji Przyszłość wyższego szkolnictwa zawodowego zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

zaproszenie | zapis video | sprawozdanie

Kraków  pointer-spot-tool-for-maps Uniwersytet Jagielloński, calendar-icon 19 maja 2017

Wykład Die polnische Hochschulreform – Theorie und Praxis w ramach spotkania regionalnego lektorów DAAD – na zaproszenie DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)

prezentacja | program

Drezno  pointer-spot-tool-for-maps Gebäudeensemble Deutsche Werkstätten Hellerau, calendar-icon 8 maja 2017

Wykład Der Brexit und das Verhältnis Polens zur EU w ramach Tygodnia Europejskiego (Europawoche) – na zaproszenie Deutsch-Polnische Gesellschaft Sachsen e.V. oraz International Friends Dresden e.V.

prezentacja | program | zaproszenie

Kraków pointer-spot-tool-for-maps Uniwersytet Jagielloński, calendar-icon 20 marca 2017

Wykład BREXIT i jego skutki ekonomiczno-prawne w ramach konkursu ETAP (Ekonomiczny Turniej Analizy Prawa) zorganizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Ekonomicznej Analizy Prawa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

prezentacja | baner

Oxford pointer-spot-tool-for-maps Uniwersytet Oksfordzki, calendar-icon 17 marca 2017

Wystąpienie w panelu Brexit Process – Negotiation Strategies na konferencji Negotiating Brexit zorganizowanej przez St. Hugh’s College, University of Oxford

program

Warszawa pointer-spot-tool-for-maps Politechnika Warszawska, calendar-icon 1 marca 2017

Prezentacja wyników projektu badawczego Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego na konferencji (gali) zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Politechnikę Warszawską

wystąpienie (zapis video) | dyskusja (zapis video)prezentacja

Katowice pointer-spot-tool-for-maps Uniwersytet Śląski, calendar-icon 26-27 stycznia 2017

Uczestnictwo w panelu dyskusyjnym Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej w kontekście ustawy 2.0 na konferencji Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Uniwersytet Śląski w Katowicach

program | broszura | zapis video

Poznań –  pointer-spot-tool-for-maps Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, calendar-icon 16 stycznia 2017

Wykład prezentujący założenia reformy systemu polskiej nauki i szkolnictwa wyższego Ustawa 2.0 w ramach Akademii Zarządzania na forum władz rektorskich i dziekańskich UAM

prezentacja

Warszawa  pointer-spot-tool-for-maps Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, calendar-icon 10 stycznia 2017

Uczestnictwo w dyskusji Ustawa 2.0 – citius, altius, fortius?  zorganizowanej przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (FNP)

zaproszeniezapis video

2016

Wrocław    Politechnika Wrocławska,  calendar-icon 8-9 grudnia 2016

Uczestnictwo w panelu dyskusyjnym pt. Środowisko akademickie a wyzwania komercjalizacji badań w kontekście Ustawy 2.0 – Prawo o szkolnictwie wyższym na konferencji Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Politechnikę Wrocławską

zaproszenie | program | zapis video

Warszawa –  Courtyard by Marriott Hotel, calendar-icon 14-15 listopada 2016

Prezentacja Kierunki i założenia reformy systemu szkolnictwa wyższego w Polsce oraz uczestnictwo w panelu dyskusyjnym Prace nad nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym pn. Ustawa 2.0 podczas II Konferencji Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2016 zorganizowanej przez Public Consulting Group (PCG)

program | prezentacja | fotorelacja | zapis video

Warszawa –  Biblioteka Załuskich, calendar-icon  9-10 października 2016

Prezentacja Law 2.0. Reform of Higher Education in Poland podczas warsztatów COST TD1210: Alternative metrics or tailored metrics: Science dynamics for science policy zorganizowanych przez COST | European Cooperation in Science and Technology we współpracy z Ministerstwem Nauki I Szkolnictwa Wyższego

program | prezentacja | fotorelacja

Łódź –  Doubletree by Hilton ,  calendar-icon 27 -28 października 2016

Uczestnictwo w panelu dyskusyjnym pt. Przyszłość uniwersytetu, uniwersytety przyszłości: otwarte, zwinne, interdysplinarne na konferencji Innowacyjna Europa 2016 zorganizowanej przez Koalicję na Rzecz Polskich Innowacji (KPI)

program | fotorelacja

Rzeszów  Uniwersytet Rzeszowski, calendar-icon 20-21 października 2016

Uczestnictwo w dyskusji panelowej poświęconej umiędzynarodowieniu w kontekście Ustawy 2.0 na konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Uniwersytet Rzeszowski

zaproszenie | program | prezentacja | zapis video

Warszawa –  Polska Akademia Nauk / Pałac Staszica, calendar-icon 18 października 2016

Wystąpienie w panelu i przedstawienie programu i sposobu realizacji projektu Ustawa 2.0 na konferencji Akademickie Forum Innowacji: Reforma szkolnictwa wyższego. Projekt – Ustawa 2.0 zorganizowanej przez Europejskie Forum Prawa i Edukacji

program | prezentacja

Gdańsk  Europejskie Centrum Solidarności , calendar-icon 30 czerwca 2016

Prezentacja pt. Opracowanie polskiej i niemieckiej koncepcji partycypacji pracowniczej w małych i średnich przedsiębiorstwach w oparciu o model ESOP w ramach konferencji pt. Nauka i jej misja publiczna w Polsce i w Niemczech zorganizowanej przez Polsko-Niemiecką Fundację Nauki (PNFN) / Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung (DPWS), (wspólnie z J. Lowitzschem)

program

Berlin  Humboldt-Universität, calendar-icon 17-19 czerwca 2016

Referat pt. Serious but not hopeless or hopeless but not serious? Ways in and out of the 2015/16 Constitutional Crisis in Poland w ramach sesji zatytułowanej What are the Limits of Constitutional Review? – The Case of the Polish Constitutional Tribunal podczas ICON·S 2016 Conference Borders, Otherness and Public Law

program | prezentacja

Warszawa –  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, calendar-icon 9-10 czerwca 2016

Mowa otwierająca oraz moderacja panelu podczas konferencji pt. Company Law Reform in Central and Eastern Europe: Legal Borrowing, Leapfrogging, and Innovating for a Competitive Regulatory Environment zorganizowanej przez Instytut Allerhanda pod auspicjami Center for European Company Law (CECL)

program | fotorelacja

Kraków Collegium Maius UJ, calendar-icon 19 maja 2016

Moderacja seminarium pt. Jaki Trybunał? zorganizowanego przez Ars Legis – Stowarzyszenie św. Ivo Helory – Patrona Prawników we współpracy z Instytutem Allerhanda

zaproszenie | plakatpełen zapis wideo | klip podsumowujący

2015

Warszawapointer-spot-tool-for-maps Komisja Nadzoru Finansowego, calendar-icon 16 października 2015

Wykład wprowadzający (key-note) pt. Wybrane problemy kolizyjnoprawne wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji dopuszczonych do podwójnego notowania (dual listing) podczas IV Polskiego Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg2015 zorganizowanego przez Instytut Allerhanda

program | prezentacja

Warszawapointer-spot-tool-for-maps Hotel Polonia Palace, calendar-icon 15 października 2015

Mowa otwierająca oraz moderacja panelu pt. Złote akcje: złote czasy czy złoty cielec protekcjonizmu? Strategiczne interesy a polityka właścicielska Skarbu Państwa podczas IV Polskiego Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg2015 zorganizowanego przez Instytut Allerhanda

program

Hamburg pointer-spot-tool-for-maps Bucerius Law School, calendar-icon 25 września 2015

Koreferat do referatu Prof. Alessio Paccesa pt. Exit, Voice and Loyalty from the Perspective of Shareholder Activism in Corporate Governance podczas drugiej edycji European Forum on Securities Regulation (wspólne przedsięwzięcie naukowe London School of Economics, Bucerius Law School, Wirtschaftsuniversität Wien)

program | artykuł

Kijów pointer-spot-tool-for-maps House of Metropolitan at St. Sophia Cathedral, calendar-icon  18 września 2015

Referat pt. Developments in group law – the current EU debate and its relevance for Ukraine podczas trzeciej edycji Polish-Ukrainian Legal Day (PULD)

program | prezentacja

Monachiumpointer-spot-tool-for-maps Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, calendar-icon 11 marca 2015

Referat pt. Constitutional Constraints on the Reorganizations of Funded Pension Systems in a Behavioral Law & Economics Perspective na cyklicznym seminarium naukowym MPI SOC

prezentacja

2014

Kijów –  pointer-spot-tool-for-maps Hotel Radisson Blu, calendar-icon  15 grudnia 2014

Udział w charakterze głównego referenta na seminarium wieńczącym projekt pt. Assessment of approximation level of the present company, corporate governance, accounting and auditing legislation and existing practices in Ukraine to EU standards and practices

program | fotorelacja | prezentacja sesja I | prezentacja sesja III

Monachiumpointer-spot-tool-for-maps Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, calendar-icon 24 września 2014

Prezentacja projektu badawczego pt. Rechtsnatur obligatorischer privater Altersvorsorge sowie der verfassungsrechtliche Prüfstand bei gesetzlicher Umgestaltungen des Pensionssystems und beim Eingriff des Staates na cyklicznym seminarium naukowym MPI SOC

program | prezentacja

Krakówpointer-spot-tool-for-maps Instytut Allerhanda, calendar-icon 23-24 maja 2014

Referat pt. Constitutional Issues of the Recent Pension Funds Reform in Poland na seminarium pt. Developments in Labour Law from a Comparative Perspective zorganizowanym przez Labour Law Education Society

program | prezentacja

2013

Warszawapointer-spot-tool-for-maps Uniwersytet Warszawski, calendar-icon 19 grudnia 2013

Udział w panelu dyskusyjnym na konferencji pt. Konstytucyjność zmian w OFE zorganizowanej przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UW oraz Polską Sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

program

Warszawapointer-spot-tool-for-maps Uniwersytet Warszawski, calendar-icon 12 grudnia 2013

Referat pt. Ustąpienie, wyjście, wykup, odkup, nieuczestniczenie, głosowanie nogami – problem językowy czy prawnosystemowy ochrony akcjonariuszy mniejszościowych w prawie polskim? w ramach Akademii Corporate Governance zorganizowanej przez Koło Naukowe Prawa Spółek WPiA UW

prezentacja

Madrytpointer-spot-tool-for-maps Universidad Rey Juan Carlos, calendar-icon 8 listopada 2013

Referat pt. Shareholders’ Exit Right from Private Limited Company in a Comparative Perspective na seminarium pt. Close Corporation in Europe zorganizowanym przez Universidad Rey Juan Carlos

program | prezentacja

Warszawapointer-spot-tool-for-maps Hotel Polonia Palace, calendar-icon 25 czerwca 2013

Mowa otwierająca oraz moderacja panelu pt. Pozwy zbiorowe – podsumowanie doświadczeń po 3 latach obowiązywania ustawy podczas I Polskiego Kongresu Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu zorganizowanego przez Instytut Allerhanda

Krakówpointer-spot-tool-for-maps Collegium Maius UJ, calendar-icon 21-22 czerwca 2013

Wystąpienie w panelu pt. Legal Profession na międzynarodowej konferencji Into the Future:  Tomorrow’s Legal Profession, Legal Services Market and Legal Education, zorganizowanej przez Catholic University of America’s Columbus School of Law oraz WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

program

Krakówpointer-spot-tool-for-maps Uniwersytet Jagielloński, calendar-icon 4 czerwca 2013

Wykład pt. Prawo wspólnika do wystąpienia ze sp. z o.o. w ramach Akademii Spółek Kapitałowych (II edycja) zorganizowanej przez Towarzystwo Słuchaczów Biblioteki Prawa UJ oraz Instytut Allerhanda

prezentacja

Warszawapointer-spot-tool-for-maps Hotel Polonia Palace, calendar-icon 24 stycznia 2013

Mowa otwierająca oraz moderacja dwóch paneli: Anatomia transakcji oraz Finansowanie transakcji podczas I Polskiego Kongresu Fuzji i Przejęć zorganizowanego przez Instytut Allerhanda

2012

Krakówpointer-spot-tool-for-maps Park Inn, calendar-icon 20 listopada 2012

Wystąpienie w symulacjach sporu korporacyjnego (kazusy) na temat Zakaz podejmowania uchwał bez udziału określonego akcjonariusza oraz Zakaz podejmowania uchwał przez radę nadzorczą podczas Forum Sporów Korporacyjnych: Wpływ zabezpieczeń sądowych na funkcjonowanie spółki zorganizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG)

program

Warszawapointer-spot-tool-for-maps Hotel Marriott, calendar-icon 17 października 2012

Mowa otwierająca oraz moderacja panelu podczas I Polskiego Kongresu Prawa Energetycznego 2012 – Gaz Łupkowy zorganizowanego przez Instytut Allerhanda

Warszawapointer-spot-tool-for-maps Hotel Polonia Palace, calendar-icon 11 października 2012

Mowa otwierająca oraz moderacja panelu podczas I Polskiego Kongresu Regulacji Rynków Finansowych – FinReg2012 zorganizowanego przez Instytut Allerhanda

broszura | program

Würzburgpointer-spot-tool-for-maps Universität Würzburg, calendar-icon 26-27 września 2012

Referat pt. Austrittsrecht eines GmbHGesellschafters im europäischen Rechtsvergleich podczas Krakauer Rechtsforum 2012: Reform des GmbHRechts in Deutschland, Österreich und Polen

program | prezentacja

Krakówpointer-spot-tool-for-maps CKŻ Judaica, calendar-icon 24 maja 2012

Prelekcja pt. Profesor Maurycy Allerhand i jego Instytut w Krakowie – cele i zamierzenia  – podczas spotkania otwartego zorganizowanego przez Centrum Kultury Żydowskiej – Fundacja Judaica

zapis wideo

Warszawapointer-spot-tool-for-maps Giełda Papierów Wartościowych, calendar-icon 22 maja 2012

Wystąpienie w symulacji sporu korporacyjnego (kazus) na temat Zabezpieczenie a wykonywanie zarządu i nadzoru przez organy spółki podczas II Forum Sporów Korporacyjnych: Wpływ zabezpieczeń sądowych na funkcjonowanie spółki publicznej zorganizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG)

program

Katowicepointer-spot-tool-for-maps EEC2012, calendar-icon 14-16 maja 2012

Uczestnictwo w panelu pt. Budżet i polityka fiskalna UE w ramach IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2012

fotorelacja

Krakówpointer-spot-tool-for-maps Uniwersytet Jagielloński, calendar-icon 26-27 kwietnia 2012

Referat pt. Exit ze spółki publicznej na konferencji Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zorganizowanej przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

raport pokonferencyjny

2011

Warszawapointer-spot-tool-for-maps Hotel Sheraton, calendar-icon 14-16 listopada 2011

Wystąpienie oraz prowadzenie panelu pt. What initiatives and instruments could enhance corporate governance in Europe podczas XI European Corporate Governance Conference – Corporate Governance: Perennial Issues? New Ideas  zorganizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach Polskiej Prezydencji w UE

program | list z GPW

Brukselapointer-spot-tool-for-maps Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny, calendar-icon 17-19 października 2011

Referat pt. Employee Financial Participation as a part of the agenda of the Polish Presidency of the EU? podczas konferencji The Week of Employee Financial Participation in the EU zorganizowanej w ramach projektu europejskiego PROEFP koordynowanego przez Diesis

program

Warszawapointer-spot-tool-for-maps Uczelnia Vistula, calendar-icon 22 września 2011

Mowa otwierająca (wystąpienie wprowadzające) na konferencji Odpowiedzialna partycypacja pracownicza. Udział pracowników w zyskach i zarządzaniu przedsiębiorstwem, zorganizowanej przez Instytut Allerhanda wspólnie z Uczelnią Vistula

program

Frankfurt nad Odrąpointer-spot-tool-for-maps Europa-Universität Viadrina, calendar-icon 30-31 maja 2011

Referat pt. Die polnische Ratspräsidentschaft 2011 – Mitarbeiterbeteiligung Teil der 2020 Strategie oraz uczestnictwo w panelu na konferencji pt. Konferenz zur Mitarbaiterbeteiligung zorganizowanej przez Europa-Universität Viadrina

program

Katowicepointer-spot-tool-for-maps EEC2011, calendar-icon 16-18 kwietnia 2011

Uczestnictwo w panelu pt. Wymiar sprawiedliwości i procesy gospodarcze w ramach III Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011

program | fotorelacja

2010

Warszawapointer-spot-tool-for-maps Uczelnia Łazarskiego, calendar-icon 2-3 grudnia 2010

Mowa otwierająca oraz moderacja I sesji plenarnej pt. Ekonomiczna skuteczność prowadzonych w Polsce postępowań naprawczych podczas II Konferencji Ekonomia i Prawo Upadłości Przedsiębiorstw – INSO2010: Polityka Drugiej Szansy  zorganizowanej przez Instytut Allerhanda

program

Warszawapointer-spot-tool-for-maps Mazars, calendar-icon 16 listopada 2010

Wystąpienie na seminarium pt. O należyty udział kobiet w radach nadzorczych zorganizowanym przez Polski Instytut Dyrektorów (PID)

program | artykuł

Warszawapointer-spot-tool-for-maps Hotel Polonia Palace, calendar-icon 28-29 września 2010

Moderacja pierwszego dnia III Forum Dyrektorów Działów Prawnych zorganizowanego przez Puls Biznesu

program | certyfikat

Kijówpointer-spot-tool-for-maps Центр комерційного права / Commercial Law Center, calendar-icon 28 lipca 2010

Referat pt. Arbitration of corporate law disputes: Polish experience and international perspective na międzynarodowej konferencji pt. Arbitration Courts: Legislative, Institutional and Practical Aspects of Adjudication zorganizowanej przez Центр комерційного права / Commercial Law Center

program | prezentacja

Katowicepointer-spot-tool-for-maps EEC2010, calendar-icon 31 maja – 2 czerwca 2010

Moderacja panelu pt. Kapitał dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach II Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2010

program | list od organizatorów | fotorelacja

Warszawapointer-spot-tool-for-maps Instytut Spraw Publicznych, calendar-icon 27 kwietnia 2010

Koreferat pt. Economic foundations of class actions do wykładu Prof. Leah Wortham na seminarium pt. Lawyers in Class Actions: Enhanced Access to Justice v. Litigation Abuse on Steroids zorganizowanym przez Instytut Spraw Publicznych oraz Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

program

2009

Warszawapointer-spot-tool-for-maps Szkoła Główna Handlowa, calendar-icon 26-27 listopada 2009

Mowa otwierająca oraz moderacja I sesji plenarnej pt. Efektywność ekonomiczna procedur upadłości przedsiębiorstw podczas konferencji Ekonomia i Prawo Upadłości Przedsiębiorstw – INSO2009 zorganizowanej przez Instytut Allerhanda, Szkołę Główną Handlową oraz Centrum C-Law.org

Łódźpointer-spot-tool-for-maps Uniwersytet Łódzki, calendar-icon 23–26 września 2009

Referat pt. Permanencja reformy prawa spółek – przyczynek do analizy zjawiska na VII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Prawa Handlowego pt. Prawo handlowe w pięć lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.75 lat Kodeksu handlowego

program

Poznańpointer-spot-tool-for-maps Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, calendar-icon 18 maja 2009

Mowa otwierająca oraz referat naukowy pt. Rola ekonomicznej analizy prawa przy podejmowaniu strategicznych decyzji regulacyjnych na konferencji naukowej Dobra legislacja – sprawna gospodarka, zorganizowanej przez Koło Naukowe Administratywistów Ad Rem, Uniwersytet im. A. Mickiewicza we współpracy z Polską Akademią Nauk, odział w Poznaniu

galeria | prezentacja

Warszawapointer-spot-tool-for-maps Hotel Bristol, calendar-icon 10 marca 2009

Moderacja konferencji oraz wystąpienie podsumowujące dyskusję podczas sympozjum pt. Regulacja praw korporacyjnych akcjonariuszy po noweli Kodeksu spółek handlowych (implementacja Dyrektywy 2007/36/WE w sprawie praw akcjonariuszy), organizowanego przez Centrum C-Law.org, Redakcję Czasopisma Kwartalnego HUK (Wydawnictwo C.H. Beck), Polski Instytut Dyrektorów oraz Kancelarię Kubas-Kos-Gaertner

program

Florencjapointer-spot-tool-for-maps European University Institute, calendar-icon 30 stycznia 2009

Referat pt. Company Law Implications of the ECJ Cartesio Judgment na seminarium naukowym Roundtable discussion on the Cartesio judgment of the ECJ: What implications for European company and labour laws? zorganizowanym przez Department of Law, EUI

program | prezentacja

2008

Oslopointer-spot-tool-for-maps University of Oslo, calendar-icon 3 września 2008

Referat pt. To sue or not to sue? Shareholders’ actions to set aside resolutions of the General Meeting – economic analysis and recent reforms in Europe podczas The Nordic Company Law Seminar zorganizowanego przez Uniwersytet w Oslo

program | prezentacja

Düsseldorfpointer-spot-tool-for-maps HengelerMueller, calendar-icon 13 czerwca 2008

Referat pt. Die Stellung der Europäischen Privatgesellschaft (SPE) im Wettbewerb der Gesellschaftsrechtsordnungen na forum Niemieckiej Grupy Roboczej do spraw Europejskiego Prawa Spółek (Arbeitskreis Europäisches Unternehmensrecht)

prezentacja

2007

Warszawapointer-spot-tool-for-maps Hotel Bristol, calendar-icon 4 grudnia 2007

Referat – mowa otwierająca pt. Mit stabilnego prawa na konferencji pt. O związkach prawa z ekonomią, czyli teoretyczny niezbędnik praktyka zorganizowanej przez Wydawnictwo C.H. Beck (konferencja Monitora Prawniczego i Czasopisma Kwartalnego HUK)

program | artykuł

Krakówpointer-spot-tool-for-maps Uniwersytet Jagielloński, calendar-icon 11 maja 2007

Referat pt. Aktionärsklagen – rechtsvergleichender Überblick und ökonomische Betrachtung na II. Forum der Rechtswissenschaften: Europäisches Gesellschaftsrecht: Erfahrung der Harmonisierung in Polen, Österreich und Deutschland

program | prezentacja

Hamburgpointer-spot-tool-for-maps Universität Hamburg, calendar-icon 5 kwietnia 2007

Referat pt.: To sue or not to sue – Shakespearean dilemmas in modern corporate litigation otwierający serię wykładów (Vortragsreihe) w Instytut für Recht und Ökonomik, Universität Hamburg

program

Warszawapointer-spot-tool-for-maps Hotel Sheraton, calendar-icon 5 lutego 2007

Uczestnictwo w panelu podczas konferencji Zmieniamy Polski Przemysł zorganizowanej przez miesięcznik gospodarczy Nowy Przemysł

program

2006

Warszawapointer-spot-tool-for-maps NBP, calendar-icon 14 listopada 2006

Uczestnictwo w panelu oraz wygłoszenie referatu pt. Obowiązki i odpowiedzialność członków zarządu związane z finansowaniem spółki w świetle postanowień Nowej Umowy Kapitałowej (Basel II) na konferencji pt. Wkład banków w corporate governance. Nadzór wierzycielski: banki a efektywność spółek kapitałowych zorganizowanej przez Polski Instytut Dyrektorów (PID) we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim

prezentacjaartykuł

Warszawapointer-spot-tool-for-maps Giełda Papierów Wartościowych , calendar-icon 19 października 2006

Mowa otwierająca, moderowanie panelu oraz referat pt. Skargi akcjonariuszy na konferencji pt. Ład Korporacyjny w Polsce i Europie – stan obecny i perspektywy zorganizowanej przez Centrum C-Law.org we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie

program

Mediolanpointer-spot-tool-for-maps Università Bocconi, calendar-icon 12-13 października 2006

Uczestnictwo w charakterze sprawozdawcy w Cross border Company Transactions – 1st ECFR-Symposium zorganizowanym przez redakcję European Company and Financial Review

sprawozdanie konferencyjne

Krakówpointer-spot-tool-for-maps Krakowska Szkoła Wyższa, calendar-icon 28 maja 2006

Referat pt. Spór wokół fuzji Pekao/BPH na VI Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Państwo, gospodarka, społeczeństwo

prezentacjaartykuł

Bruksela pointer-spot-tool-for-maps Komisja Europejska, calendar-icon 3 maja 2006

Wystąpienie oraz uczestnictwo w panelu pt. Modernisation and simplification of European Company Law podczas wsyłuchania publicznego Public Hearing on the Future Priorities for the Action Plan on Company Law and Corporate Governance zorganizowanego przez Komisję Europejską

program | list z KE | sprawozdanie KE | sprawozdanie Law Society | sprawozdanie HUK

2005

Chongqingpointer-spot-tool-for-maps SWUPL, calendar-icon 8 października 2005

Mowa otwierająca, moderowanie jednego z paneli tematycznych oraz referat pt. Corporate Governance and Restructuring of State Owned and State Holding Enterprises – the Polish Experience na konferencji pt. Corporate Governance of State Owned Enterprises zorganizowanej przez Southwest University of Political Science and Law, Chongqing, ChRL

program | prezentacjasprawozdanie SWUPL | sprawozdanie PiP

Wrocławpointer-spot-tool-for-maps Uniwersytet Wrocławski, calendar-icon 25-27 września 2005

Referat pt. Przymusowy wykup akcji w świetle stanowiska Trybunału Konstytucyjnego na V Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Prawa Handlowego: Kodeks spółek handlowych po 5 latach

artykuł

Trewirpointer-spot-tool-for-maps ERA, calendar-icon 28-29 kwietnia 2005

Uczestnictwo w panelu oraz referat pt. European Company Law after EU Enlargement na konferencji pt. Recent Developments in Private International Law and Business Law zorganizowanej przez Europäische Rechtsakademie (ERA)

program | prezentacja 

Londynpointer-spot-tool-for-maps BIICL, calendar-icon 18 marca 2005

Wykład przewodni (keynote speech) pt. Community or National Corporate Law for Europe from the Point of View of Efficiency, Feasibility and Subsidiarity na konferencji pt. New European Company Law and Corporate Governance – The UK and the New Member States zorganizowanej przez British Institute of International and Comparative Law (BIICL)

plakat | program | prezentacja

Nowy Jorkpointer-spot-tool-for-maps New York University, calendar-icon 4 lutego 2005

Referat pt. Harmonization of Creditor Protection in the European Union: Case Study on the example of the Second Company Law Directive w ramach Global Law Forum na New York University School of Law

program | streszczenie

Krakówpointer-spot-tool-for-maps Uniwersytet Jagielloński, Katedra Europeistyki, calendar-icon 5-7 stycznia 2005

Przemówienie otwierające oraz referat pt. Capital formation in Polish company law: minimum capital, par value / no par value shares, contributions in kind, services na konferencji pt. Post-enlargement European Company Law: convergence or divergence in the age of competition for corporate charters? zorganizowanej przez the European Centre for Comparative Commercial & Company Law (Centrum C-Law.org)

program

2004

Krakówpointer-spot-tool-for-maps Krakowska Szkoła Wyższa, calendar-icon 30 maja 2004

Referat pt. Edukacja prawnicza wobec wyzwań XXI wieku wygłoszony na IV Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej im Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Państwo i prawo w XXI w. – szanse i zagrożenia

artykuł

2000

Poczdam pointer-spot-tool-for-maps Sparkassenakademie, calendar-icon 13 lipca 2000 Referat pt. Mobiliarsicherheiten in Mittel- und Osteuropa: Ungarn und die Tschechische Republik na seminarium pt. Mobiliarsicherheiten – aktuelle Entwicklungen und Tendenzen im In- und Ausland zorganizowanym przez Institut für Deutsches und Internationales Bank- und Kapitalmarktrecht, Universität Leipzig

program | artykuł

Czasopisma i serie wydawnicze

Redakcja i uczestnictwo w kolegiach czasopism prawniczych

European Company Law (Wydawnictwo Kluwer Law International) Od 2015 r. jestem członkiem rady programowej (Editorial Board) periodyku European Company Law wydawanego przez Kluwer Law International. Czasopismo, wydawane jako dwumiesięcznik, poświęcone jest europejskiemu prawu spółek, zarówno w ujęciu prawa Unii Europejskiej, jak i krajowego i porównawczego prawa państw członkowskich UE.

Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (Wydawnictwo C.H. Beck) Byłem inicjatorem i redaktorem naczelnym Czasopisma Kwartalnego Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (HUK) wydawanego przez Wydawnictwo C.H. Beck w latach 2007-2010 (ISSN: 1898-4126). Kwartalnik HUK był inspirowany z jednej strony tradycyjnymi niemieckimi czasopismami naukowymi typu Archivzeitschrift, z drugiej zaś interdyscyplinarnymi amerykańskimi pismami, zwłaszcza z nurtu Law and Economics. Kwartalnik HUK był pod wieloma względami nowatorski, posiadał radę naukową zrzeszającą wiodące autorytetu europejskie, każdy numer otwierany był dwujęzycznym (PL/EN) edytorialem (kilku zagranicznych członków rady naukowej przygotowało dla Kwartalnika HUK edytoriale), jako bodaj pierwsze czasopismo prawnicze w Polsce posługiwał się klasyfikacją JEL. HUK umożliwiał też publikację obszernych, interdyscyplinarnych studiów prawniczych. Niektóre artykuły ogłoszone w HUK stanowią do dziś podstawowe teksty referencyjne w swoich obszarach tematycznych.

Aktywność recenzencka

Dotychczas przygotowywałem recenzje i opinie o tekstach nadesłanych do redakcji następujących czasopism prawniczych:

 • European Company and Financial Law Review (Wydawnictwo De Gruyter)
 • European Journal of Law and Economics (Wydawnictwo Springer)
 • Journal for Corporate Law Studies (Wydawnictwo Taylor & Francis)
 • Baltic Journal of Law and Politics (Wydawnictwo De Gruyter)
 • Transformacje Prawa Prywatnego (Uniwersytet Jagielloński).
 • Palestra (Naczelna Rada Adwokacka)
 • Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (Wydawnictwo C.H. Beck)
 • e-mentor (Szkoła Główna Handlowa)
Uczestnictwo w radach serii wydawniczych

European Company Law Series (Wydawnictwo Kluwer Law International) Od 2015 r. jestem członkiem rady programowej (Editorial Board) serii wydawniczej (książkowej) European Company Law Series wydawanej przez Kluwer Law International. ECL to seria obejmująca wydawnictwa zarówno o profilu monograficznym, jak i tematyczne opracowania zbiorowe (edited volumes), poświęcone wybranym zagadnieniom europejskiego prawa spółek oraz regulacji rynku kapitałowego i finansowego.

Organizacje i sieci naukowe

Instytut Allerhanda

Jestem inicjatorem, współzałożycielem (fundatorem) i prezesem powstałego w 2010 r. (z pracami przygotowawczymi sięgającymi 2008 r.) Instytutu Allerhanda (pełna nazwa: Instytut Zaawansowanych Studiów Prawnych im. Profesora Maurycego Allerhanda). Instytut Allerhanda jest niezależną, pozauniwersytecką jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. f Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, a także organizacją pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Instytut prowadzi międzynarodowe i interdyscyplinarne badania, a także organizuje dialog naukowy w kilku obszarach prawa, w szczególności prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa spółek, prawa rynku finansowego i kapitałowego, prawa własności intelektualnej, prawa zabezpieczenia społecznego, prawa konstytucyjnego, praw człowieka, postępowania cywilnego i alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), prawa energetycznego, prawa sportowego, prawa podatkowego, prawa zamówień publicznych i pomocy publicznej, prawa przestrzeni kosmicznej, problematyki zawodów prawniczych i edukacji prawniczej. W Instytucie Allerhanda pełnię służbę kierowniczą: jestem odpowiedzialny za wyznaczanie strategicznych celów Instytutu i za politykę naukową, w tym za podejmowanie projektów badawczych oraz konferencyjnych i seminaryjnych, w szczególności w ramach kierowanej przeze mnie Sekcji Prawa Spółek i Rynku Kapitałowego. Jestem także zaangażowany w działalność Allerhand Advocacy – prawo w interesie publicznym oraz w program Strażnica Konstytucyjna (więcej w dziale Prawnik pro bono).

Center for European Company Law (CECL)

Od 2014 r. jestem członkiem Rady Doradczej (Advisory Board) Center for European Company Law  (CECL) z siedzibą w Lejdzie. CECL prowadzi działalność publikacyjną, konferencyjną, dydaktyczną i badawczą. Jako międzynarodowa sieć współpracy zrzesza instytucje partnerskie: Uniwersytety w Lejdzie, Utrechcie, Maastricht, Uppsali, Rzymie (LUISS) oraz Instytut Allerhanda.

Centrum C-Law.org

Jestem inicjatorem i dyrektorem powstałego w 2004 r. Centrum C-Law.org (pełna nazwa: European Center for Comparative Commercial and Company Law) – sieci współpracy akademickiej zrzeszającej prawników zajmujących się prawem spółek i prawem handlowym, głównie z państw Europy Środkowo-Wschodniej. Centrum C-Law.org powstało w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej na wschód.

Aarhus Centre for Small and Medium-Sized Enterprises

Jestem stowarzyszony – jako zagraniczny współpracownik – z Centre for Small and Medium-Sized Enterprises na uniwersytecie w Aarhus (kierownik centrum: Prof. Mette Neville). Centrum zajmuje się prowadzeniem badań nad optymalnymi warunkami do wzrostu dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Uniwersytet w Oslo, Departament Prawa Prywatnego

Jestem członkiem międzynarodowej sieci współpracy pod przewodnictwem Uniwersytetu w Oslo (lider sieci: prof. Beate Sjåfjell). W ramach tej sieci uczestniczyłem – jako członek zespołu głównego –w dwóch projektach badawczych: Sustainable Companies (2010-2014) oraz SMART: Sustainable Market Actors for Responsible Trade (od 2015).

European Forum on Securities Regulation

Jestem uczestnikiem European Forum on Securities Regulation – wspólnego przedsięwzięcia naukowego trzech ośrodków: London School of Economics, Bucerius Law School i Wirtschaftsuniversität Wien.

The International Society of Public Law (ICON∙S)

Jestem członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Prawa Publicznego – The International Society of Public Law (ICON Society, ICON∙S).

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK)

Od 2017 r. jestem członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) – Oddział Warszawski (Politechnika Warszawska)

Komisje i grupy eksperckie

Informal Company Law Expert Group (ICLEG)

Od maja 2014 r. jestem członkiem Informal Company Law Expert Group (ICLEG). ICLEG stanowi ciało doradcze Komisji Europejskiej, powołane przez Komisję na trzyletnią kadencję. Wśród 14 członków grupy jest po dwóch przedstawicieli Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii oraz po jednym przedstawicielu Austrii, Danii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Polski i Włoch (kompletna lista dostępna tutaj). ICLEG doradza Komisji Europejskiej w dziedzinie prawa spółek i pracuje nad nowymi inicjatywami legislacyjnymi w tym obszarze, w szczególności w odniesieniu do fuzji i podziałów transgranicznych, prawa koncernowego (grup spółek), digitalizacji w prawie spółek, transgranicznej mobilności (fuzje, podziały, reinkorporacje transgraniczne) i transparentności. Wyniki prac Grupy:

Grupa ds. Dyrektywy SUP

W roku 2013 pracowałem nad projektem dyrektywy o europejskiej spółce jednoosobowej – Societas Unius Personae (SUP), jako członek międzynarodowej grupy eksperckiej powstałej ad hoc na bazie dawnej tzw. Grupy Refleksji (Reflection Group), poszerzonej o Prof. Petera Hommelhoffa oraz moją osobę. Owocem prac tego zespołu był pierwszy projekt Dyrektywy SUP, wraz z projektem wzorcowej umowy spółki. Oba dokumenty zostały przedłożone Komisji Europejskiej dn. 22 lipca 2013 r. Wyniki prac Grupy:

Legal Scholar Network przy ECGI

W latach 2006-2007 byłem członkiem tzw. Legal Scholar Network – grupy eksperckiej afiliowanej przy European Corporate Governance Institute (ECGI), powołanej ad hoc do pracy nad zleconym przez Komisję Europejską studium pt. Proportionality between capital and control in listed companies, realizowanym przez konsorcjum składające się z ECGI, ISS oraz Shearman&Sterling. Wyniki prac Zespołu:

Expert Group 10+

W 2007 r. byłem przewodniczącym powołanej ad hoc Expert Group 10+ zrzeszającej ekspertów prawa spółek z nowych państw członkowskich UE, głównie z Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa została powołana celem uczestnictwa w konsultacjach aktów prawnych dotyczących europejskiego prawa spółek przygotowywanych przez Komisję Europejską. Wyniki prac Grupy:

Zespoły ekspertów doradzających Parlamentowi Europejskiemu (JURI)

W latach 2010-2014 byłem szefem grupy ekspertów zrzeszonych w ramach konsorcjum ośrodków naukowych i firm doradczych (Centrum C-Law.org, Instytut Państwa i Prawa Czeskiej Akademii Nauk, Wydział Prawa Uniwersytetu w Klużu, Kancelaria KKG) wybranych przez Parlament Europejski do pełnienia funkcji doradczej w zakresie prawa spółek i corporate governance (kontrakt ramowy IP/C/JURI/FWC/2009-064/LOT2). Zadaniem konsorcjum było doradztwo ad hoc na rzecz Parlamentu Europejskiego (Komitet Prawny PE – JURI). Od 2016 r. jestem członkiem analogicznego zespołu (kontrakt ramowy IP/C/JURI/FWC/2015-002), utworzonego pod przewodnictwem kancelarii prawnej Tark Grunte Sutkiene.

Zespoły przy Ministerstwach

Zespół do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną

Od września 2016 r. jestem członkiem Zespół do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną przy Ministrze Rozwoju. Dokumenty:

Zespół ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Rozwoju

Od 2015 r. jestem członkiem Zespołu do spraw Prawa Gospodarczego przy Ministrze Rozwoju (uprzednio Gospodarki).

Dokumenty:

Zespół ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych przy Ministrze Gospodarki

W latach 2013-2015 byłem członkiem Zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej, powołanego przez Ministra Gospodarki i działającego we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Dokumenty:

Wyniki prac Zespołu:

Projekty badawcze

UCZESTNICTWO W RADZIE DORADCZEJ PROJEKTU BADAWCZEGO: CROSS-BORDER CORPORATE MOBILITY IN THE EU (UNIWERSYTET W MAASTRICHT)

W maju 2017 r. zostałem powołany do rady doradczej międzynarodowego projektu badawczego pt. Cross-border Corporate Mobility in the EU. Celem projektu jest pozyskiwanie danych empirycznych i monitoring transgranicznych transferów siedziby, transgranicznych fuzji i transgranicznych podziałów (z udziałem) spółek państw członkowskich UE na obszarze całej Unii, w okresie 2017-2020. Projekt jest finansowany przez European Trade Union Institute. Projekt jest zarządzany i realizowany z Maastricht (Uniwersytet w Maastricht).

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE: STUDY ON MINORITY SHAREHOLDERS PROTECTION

Jako krajowy ekspert prawny uczestniczyłem w projekcie poświęconym badaniu ochrony wspólników mniejszościowych (Study on minority shareholders protection), realizowanym dla Komisji Europejskiej (umowa nr JUST/2016/MARK/PR/CIVI/0036). Celem projektu była pogłębiona analiza i ocena występujących w krajach członkowskich UE ram prawnych ochrony wspólników mniejszościowych oraz przedstawienie wyników badań w formie studium przedłożonego Komisji Europejskiej. Studium na dostarczać wkład merytoryczny do prac Komisji obejmujących monitorowanie tendencji rozwojowych w zakresie ładu korporacyjnego w UE. Liderem projektu był TGS Baltic.

Kierownictwo projektu Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego

Jestem kierownikiem interdyscyplinarnego zespołu realizującego projekt naukowy Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków pochodzących z grantu przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na okres od czerwca 2016 do stycznia 2017 r. Projekt obejmuje przeprowadzenie badań naukowych i opracowanie propozycji założeń nowych regulacji w obszarze szkolnictwa wyższego, by uczynić polską naukę bardziej konkurencyjną globalnie. Projekt bazuje na koncepcji reformatorskiej, która została zaprezentowana podczas Gali konkursu w siedzibie MNiSW. Więcej informacji na stronie internetowej projektu. Wyniki projektu:

Uczestnictwo w międzynarodowym zespole badawczym realizującym projekt naukowy Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART)

Od 2015 r. jestem członkiem międzynarodowego zespołu badawczego kierowanego przez Prof. Beate Sjåfjell (Uniwersytet w Oslo), realizującego projekt Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART). Projekt jest finansowany przez grant Komisji Europejskiej przyznany w ramach programu Horyzont 2020.

Kierownictwo międzynarodowego projektu poświęconego europeizacji ukraińskiego prawa spółek: Assessment of approximation level of the present company, corporate governance, accounting and auditing legislation and existing practices in Ukraine to EU standards and practices

W 2014 r. byłem przewodniczącym zespołu, który na zlecenie Delegacji Unii Europejskiej na Ukrainie (Delegation of the European Union to Ukraine) przygotował obszerny raport – studium zawierające ewaluację i rekomendacje reform ukraińskiej legislacji w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu w związku z podpisaniem przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z UE. Studium zostało przygotowane na podstawie kontraktu Nr 2013/328606/2 (w ramach linii budżetowej EuropeAid/129783/C/SER/Multi). Wyniki projektu:

Współkierownictwo w polsko-niemieckim projekcie naukowym: Opracowanie polskiej i niemieckiej koncepcji partycypacji pracowniczej w MSP w oparciu o model ESOP

W latach 2011-2013 byłem współkierownikiem międzynarodowego projektu badawczego poświęconego partycypacji pracowniczej, finansowanego ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji Nauki (PNFN) / Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung (DPWS). W ramach rzeczonego przedsięwzięcia byłem kierownikiem polskiej części projektu, natomiast kierownikiem części niemieckiej i jednocześnie liderem całego projektu był Prof. Dr. Jens Lowitzsch z Uniwersytetu Viadrina (Frankfurt nad Odrą). Tytuł projektu: Opracowanie polskiej i niemieckiej koncepcji partycypacji pracowniczej w małych i średnich przedsiębiorstwach w oparciu o model ESOP (niem. Entwicklung eines deutschen und eines polnischen Mitarbeiterkapitalbeteiligungskonzeptes für kleine und mittlere Unternehmen auf Grundlage des ESOP-Konzeptes), (Wniosek PNFN/DPWS Nr 100187). Wyniki projektu:

Uczestnictwo w międzynarodowym zespole badawczym realizującym projekt naukowy Sustainable Companies

W latach 2010-2014 byłem członkiem międzynarodowego zespołu badawczego realizującego przedsięwzięcie badawcze pt. Sustainable Companies. Zespół działał pod przewodnictwem Departamentu Prawa Prywatnego Uniwersytetu w Oslo (kierownik projektu: Prof. Beate Sjåfjell). Projekt był ulokowany na styku prawa spółek i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (SCR), w tym  zwłaszcza prawa ochrony środowiska. Wyniki projektu:

Projekty popularyzatorskie i o oddziaływaniu społecznym

INKUBATOR UMOWY SPOŁECZNEJ – PROROZWOJOWE ROZWIĄZANIE USTROJOWE DLA POLSKI?

więcej informacji wkrótce

ADMINISTRATEGIA

więcej informacji wkrótce

ALLERHAND ADVOCACY – PRAWO W INTERESIE PUBLICZNYM

ALLERHAND ADVOCACY – PRAWO W INTERESIE PUBLICZNYM to zainicjowany przeze mnie program Instytutu Allerhanda poświęcony sprawom o istotnym znaczeniu dla prawa, praworządności i przejrzystości życia publicznego. W ramach programu podejmowane są działania mające dać przyczynek do urzeczywistniania rządów państwa prawa oraz tworzenia efektywnych ram prawno-instytucjonalnych w Polsce. Program jest realizowany poprzez działania badawcze, interwencyjne oraz edukacyjne. Środkami oddziaływania są wnioski i stanowiska kierowane do organów władzy publicznej, litygacje strategiczne oraz współpraca z mediami. Program ma charakter edukacyjny – jego uczestnicy rekrutują się spośród studentów szkół wyższych, głównie wydziałów prawa. Studenci, na zasadzie edukacji klinicznej, pracują pod opieką doświadczonych opiekunów (zazwyczaj adwokatów bądź radców prawnych). Najlepsi uczestnicy otrzymują stypendia.

Stopnie i postępowania awansowe

Doktorat

Stopień naukowy doktora nauk prawnych – w zakresie prawa, nadany przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwałą z dn. 14 kwietnia 2003 r. Dysertacja doktorska

Magisterium (LL.M. – FSU Jena)

Tytuł Magister Legum (LL.M.) uzyskany na Wydziale Prawa Fryderyka Schillera w Jenie (Friedrich-Schiller-Universität Jena) dn. 19 listopada 2001 r. na podstawie pracy magisterskiej Die Squeeze-out-Einführung vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen, rechtspolitischen und rechtsvergleichenden Analyse, Jena 2001 (niepubl., objętość ok. 132 str. A4, język niemiecki) – Promotor: Prof. Dr. Walter Bayer, Recenzent: Prof. Dr. Olaf Werner. Dokumenty:

Magisterium (Uniwersytet Jagielloński)

Tytuł magistra prawa uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego dn. 9 maja 2001 r. na podstawie pracy magisterskiej Prawo poboru w spółce akcyjnej, Kraków 2001 (niepubl., objętość 159 str. A4) – Promotor: prof. dr hab. Ireneusz Weiss. Praca nagrodzona Nagrodą Ministra Gospodarki w konkursie Przeglądu Prawa Handlowego jako najlepsza praca magisterska obroniona w roku akademickim 2000/2001. Dokumenty:

Opieka nad doktorantami oraz recenzje dr. / hab.

PRAWNE UWARUNKOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NABYCIA LUB OBJĘCIA EMITOWANYCH PRZEZ NIĄ AKCJI (FINANCIAL ASSISTANCE)

Rola: Recenzent
Instytucja nadająca stopień: Uniwersytet Warszawski
Tytuł rozprawy: Prawne uwarunkowania finansowania przez spółkę akcyjną nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji (financial assistance)
Stopień: Doktorat w dyscyplinie prawo
Status: w toku
Nazwisko Kandydatki: Paulina Kimla-Kaczorowska
Promotor: Prof. Jacek Jastrzębski
Recenzenci: Prof. Arkadiusz Radwan

Recenzja: pobierz

RELATED PARTY TRANSACTIONS AND CORPORATE GROUPS IN DEVELOPMENT OF UKRAINIAN COMPANY LAW

Rola: Promotor
Instytucja nadająca stopień: Universiteit Leiden (NL)
Tytuł rozprawy: Related Party Transactions and Corporate Groups in Development of Ukrainian Company Law
Stopień: Doktorat w dyscyplinie prawo
Status: w opracowaniu
Nazwisko kandydata: Ivan Romashchenko
Promotorzy: Prof. Steef Bartman, Prof. Arkadiusz Radwan
Recenzenci: zostaną powołani w stosownym czasie

Dydaktyka

Praca dydaktyczna na wyższych uczelniach zagranicznych
10/2018 Profesor na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie
  Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Wykład: EU and Comparative Company Law  (materiały)
07/2018 Profesor wizytujący (visiting professor) na Uniwersytecie LUISS Guido Carli w Rzymie, Włochy (w ramach 2018 CECL/LUISS Summer School on European and Comparative Company Law)
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Wykład: Takeover Bids (slides)
11/2017 Profesor wizytujący (visiting professor) na Uniwersytecie Babeş-Bolyai, Kluż Napoca, Rumunia (w ramach studiów LLM International and Comparative Business Law)
  Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Wykład: European and Comparative Mergers and Acquisitions (materiały)
10/2017 Profesor wizytujący (visiting professor) na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie
  Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Wykład: EU and Comparative Company Law  (materiały)
07/2017 Profesor wizytujący (visiting professor) na Uniwersytecie LUISS Guido Carli w Rzymie, Włochy (w ramach 2017 CECL/LUISS Summer School on European and Comparative Company Law)
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

10/2016 Profesor wizytujący (visiting professor) na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie
  Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Wykład: EU and Comparative Company Law  (materiały)
07/2016 Profesor wizytujący (visiting professor) na Uniwersytecie LUISS Guido Carli w Rzymie, Włochy (w ramach 2016 CECL/LUISS Summer School on European and Comparative Company Law)
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

05/2016 Wykładowca gościnny (invited lecturer) na Bucerius Law School w Hamburgu (w ramach serii wykładowej – Ringvorlesung – New Frontiers in Law and Economics)
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Wykład: Recht, Macht und Transformation – Polnische Verfassungskrise von 2015/16 (prezentacja)
02/2016 Profesor wizytujący (visiting professor) na Uniwersytecie Babeş-Bolyai, Kluż Napoca, Rumunia (w ramach studiów LLM International and Comparative Business Law)
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Wykład: Takeover bids and the European legal framework for tender offers
06/2015 Profesor wizytujący (visiting professor) na Uniwersytecie LUISS Guido Carli w Rzymie, Włochy (w ramach 2015 CECL/LUISS Summer School on European and Comparative Company Law)
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Wykład: Takeover Bids
01/2015 Profesor wizytujący (visiting professor) na Uniwersytecie Babeş-Bolyai, Kluż Napoca, Rumunia (w ramach studiów LLM International and Comparative Business Law)
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Wykład: Understanding company law through corporate membership: Exit strategies to deal with corporate conflicts, deadlocks, fundamental changes and control transactions (prezentacja)
03/2011 Wykładowca na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina (w ramach Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego)
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Wykład: Europejskie prawo gospodarcze
05/2006 Wykładowca w Tarnopolskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym, Tarnopol, Ukraina (w ramach Szkoły Prawa Polskiego)
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Wykład: Polskie i europejskie prawo spółek
10/2005 Profesor wizytujący (visiting professor) na Southwest University of Political Science and Law, Chongqing, Chiny
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

03/2004 Wykładowca (Gastdozent) na Fachhochschule für Medienmanagement, St.Pölten, Austria (w ramach programu CEEPUS)
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Wykład: Europäisches Rundfunksrecht
Praca dydaktyczna na wyższych uczelniach krajowych
07/2017 Profesor nadzw. w Społecznej Akademii Nauk (Łódź)
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

10/2008 – 09/2009 Adiunkt w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Wykład: Nadzór nad instytucjami finansowymi
 • Ćwiczenia: Prawo handlowe
 • Ćwiczenia: Wprowadzenie do prawa
10/2003 – 09/2004 Asystent w Katedrze (obecnie Instytucie) Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Wykład: Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
 • Warsztaty: Europejskie prawo audiowizualne w orzecznictwie ETS
 • Wykład: Międzynarodowe prawo handlowe
10/2003 – 09/2004 Wykładowca w Zakładzie Prawa Handlowego Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 •  Wykład: Prawo handlowe
10/2003 – 02/2007 Wykładowca w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (obecnie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Wykład: Europejskie prawo gospodarcze
 • Wykład: Polska firma w Unii Europejskiej
 • Wykład: Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego
 • Wykład: Międzynarodowe i europejskie prawo handlowe
 • Wykład: Europejskie prawo spółek
 • Seminarium magisterskie
 • Workshop: European Internal Market and the ECJ – case study
 • Konwersatorium: Law & Language of the European Union
Wykłady i szkolenia dla praktyków
11/2017 Szkolenie dla sędziów i pracowników Sądu Najwyższego zorganizowane przez Sąd Najwyższy Litwy – na zaproszenie Prezesa Sądu Najwyższego Prof. dr. Rimvydasa Norkusa
Forma szkolenia:

Seminarium szkoleniowe: Relevant Questions of Company Law: Comparative Aspects

 

 • Część I: liability of directors and shareholders towards solvent / insolvent company and third parties
  prezentacja
 • Część II: shareholders’ disputes in closed corporations
  prezentacja
 • Część III: topical company law regulatory initiatives in EU law
  prezentacja
10/2010 Szkolenie dla kadry menedżerskiej oraz pracowników działu prawnego Vattenfall Polska, Gliwice
Forma szkolenia:

 • Seminarium szkoleniowe: Niemieckie prawo handlowe
09/2007 Szkolenie dla kadr Bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego w Sofii  (w ramach projektu twinningowego finansowanego ze środków Programu Phare)
Forma szkolenia:

Inne wykłady indywidualne
10/2008 Wykładowca w ramach niemieckojęzycznego programu LLM na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Wykład: Wie der Polizist zum Mafioso wurde. Die aktienrechtliche Anfechtungsklage und deren Missbrauch in Recht und Praxis
10/2005 Wykładowca gościnny w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Wykład: Plan działań Komisji Europejskiej w zakresie modernizacji i priorytetów reformy prawa spółek i corporate governance w UE
02/2006 Wykładowca w ramach seminarium dla Vlerick Leuven Gent Management School w kooperacji z London Business School
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Wykład: Corporate Poland – Legal Perspective

Mój dorobek:

Moje sieci:

Moje profile: