Scholar

My academic work focuses on company law and corporate governance, which are the main subjects of my research, as well as my activities as a lecturer and as an expert. Moreover, I conduct research and publish on constitutional law, social security law (pension scheme), legal education, and different branches of business and economic law. As a researcher, I make use of comparative law and economic analysis of law.

Publications

Books (monographs)

Ius dissidentium. Granice konsensusu korporacyjnego i władzy większości w spółkach kapitałowych (Dissenters’ right. The limits of the corporate consensus and of the majority rule in company law), Warsaw 2016, (C.H. Beck)

table of contents | foreword | excerpt from the book | review (A.Nartowski) | review (I.Gębusia) | go to the bookstore

Prawo poboru w spółce akcyjnej (Shareholders’ pre-emptive right in joint stock corporation) , Warsaw 2004 (C.H. Beck)

table of contents | foreword | excerpt from the book | go to the bookstore

Edited books

Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna za jej negowanie lub zniekształcenie (Historical truth and legal liability for its distortion and negationism), Warsaw 2018, (C.H. Beck), (forthcoming), (Co-Author: M.Berent)

Plus ratio quam vis consuetudinis. Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0 (Plus ratio quam vis consuetudinis. The Reform of Science and Academia in the Law 2.0), Kraków 2017, (Allerhand Publishing), ISBN: 978-83-63515-24-9, ISBN(ebook): 978-83-63515-25-6

Book chapters and Festschrift (Liber amicorum) Articles

Prawda historyczna a odpowiedzialność cywilna za dzieło kinematograficzne – uwagi na przykładzie serialu „Nasze matki, nasi ojcowie” (Historical truth and civil liability for cinematographic work – remarks on the example of the three-part series „Generation War”) [in:] A. Radwan, M. Berent (eds.), Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna za jej negowanie lub zniekształcenie (Historical truth and legal liability for its distortion and negationism), Warsaw 2018 (forthcoming)

Z problematyki ograniczeń zbywalności udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (On the restrictions of transferability of shares in a private limited company) [in:] A. Olejniczak, M. Orlicki, J. Pokrzywniak (eds.), Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Kocha (Liber Amicorum Professor Andrzej Koch), Poznań 2017, at p. 409-443

Powództwo o rozwiązanie spółki z o.o. (art. 271 pkt 1 KSH) – skuteczny instrument rozwiązywania konfliktów korporacyjnych czy „słabe ogniwo” w systemie ochrony mniejszości?  (Shareholder action for winding-up a private limited liability company – an efficient remedy for resolving corporate disputes or a weak link in the minority protection system?)  [in:] B. Jelonek-Jarco, R. Kos, J. Zawadzka (eds.), Usus Magister Est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi (Liber Amicorum Professor Andrzej Kubas), Warszawa 2016, at p. 435-458

Legal Aspects of Executive Remuneration in Polish Listed Companies  [in:] Ch. Van der Elst (ed.), Executive Directors’ Compensation in Comparative Corporate Perspective, Kluwer Law International 2015, at p. 299-324 (Co-Author: T. Regucki)

Obligatoryjne umorzenie 51,5% aktywów: przesłanki ingerencji w sferę prawnie chronioną według doktryny oraz orzecznictwa TK (Mandatory remission of 51,5% of assets: prerequisites of the regulatory taking in view of the constitutional doctrine and judicature)  [in:] R. Pacud (ed.), Prawne mechanizmy przekazywania środków OFE. Oceny konstytucyjno-prawne (Legal mechanisms of transferring of the private pension funds’ assets. Constitutional assessments), Kraków 2013, at p. 95-119 (Chapter II Sec. 7), (Co-Author: Ł. Gorywoda)

Opcja domyślna nieprzekazywania części składek do OFE – koncept, skutki oraz instrumentalizacja (Default option not to transfer a part of the social security contributions from the state system to private funds – the concept, consequences and instrumentlisation) [in:] R. Pacud (ed.), Prawne mechanizmy przekazywania środków OFE. Oceny konstytucyjno-prawne (Legal mechanisms of transferring of the private pension funds’ assets. Constitutional assessments), Kraków 2013, at p. 120-139 (Chapter III Sec. 1), (Co-Author: Ł. Gorywoda)

Czy projektodawca przekroczył granice swobody legislacyjnej poprzez strukturalną zmianę systemu emerytalnego? Ocena niezbędności zmian dla osiągnięcia założonego celu (Did the lawmaker exceed the scope of legislative discretion by structural changes to the pension system? The assessment of the necessity of the reform in view of the envisaged goal)  [in:] R. Pacud (ed.), Prawne mechanizmy przekazywania środków OFE. Oceny konstytucyjno-prawne (Legal mechanisms of transferring of the private pension funds’ assets. Constitutional assessments), Kraków 2013, at p. 185-193 (Chapter IV Sec. 6), (Co-Author: Ł. Gorywoda)

Company Law in Poland: Between Autonomous Development and Legal Transplants  [in:] Ch. Jessel-Holst, R. Kulms, A. Trunk (eds.), Private Law in Eastern Europe, Tübingen 2010, at p. 445-494 (Co-Author: K. Oplustil)

《波 兰国有企业和国有控股企业的公司治理及重构》, 吴越 主编, 《公司治理:国企所有权与治理目标》(中国欧盟国有企业公司治理国际研讨会论文集Ⅰ), 法律出版社·北京·中国 2006年4月(中国—欧盟法律研究丛书,ISBN 7-5036-6189-5), 第391~420页 (Corporate Governance and Restructuring of State Owned and State Holding Enterprises – the Polish Experience [in:] Wu Yue (ed.) Corporate governance: Ownership and Goals in SOEs, A collection of the UE –China International Symposium on Corporate Governance in SOEs, Band I, Beijing 2006 (ISBN 7-5036-6189-5), at p. 391 – 420) – go to the bookstore

Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy w świetle stanowiska Trybunału Konstytucyjnego (Minority squeeze-out In the light of the Constitutional Court decision)  [in:] Code of Commercial Companies after 5 years, Festschrift of the Wroclaw University on the 5th Biannual Conference of the Commercial Law Institutes of Poland, Wrocław 2006, at p. 574-593

Sens i nonsens kapitału zakładowego – przyczynek do ekonomicznej analizy ochrony wierzycieli spółek kapitałowych (Sense and nonsense of legal capital – contribution to the economic analysis of a legal protection of corporate creditors) [in:] M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka (eds.), European Company Law, Vol. II, Legal Institutions of the Capital Directive, part 2, Zakamycze 2005, at p. 23-100

Edukacja prawnicza wobec wyzwań XXI wieku (Legal Education in the face of challenges of the 21st Century) [in:] B. Stoczewska (ed.), State and Law in the 21st Century – chances and menaces – Conference Materials from the IV. International Conference of the Frycz Modrzewski Cracow College, Kraków 2004, at p. 192-210

Scholarly journal articles

2018

Reforma polskiego prawa spółek „w działaniu” – o potrzebie utworzenia wyspecjalizowanych sądów korporacyjnych (Reform of the Polish company law „in action” – on the need of specialised corporate courts), Zeszyty Prawnicze, No. 4/2018 (forthcoming)

2017

Advocatus populi i advocatus diaboli – o prawie, argumentach i strategiach stron negocjujących Brexit (Advocatus populi and advocatus diaboli – on law, arguments and strategies in Brexit negotiations), Politeja, No. 4(49)/2017, at p. 231-271 (Co-Author: H.-B. Schäfer)

2016

Brexit Poker – Wer hat die besseren Karten in den Austrittsverhandlungen? (Brexit Poker – Who Holds the Better Cards in the Withdrawal Negotiations?), Wirtschaftsdienst, No. 10/2016, at p. 763-768  (Co-Author: H.-B. Schäfer)

Lange Tradition und kurzes Gedächtnis des polnischen Konstitutionalismus – ein Beitrag zum Verständnis der Verfassungskrise von 2015-16 (A Long Tradition and Short Memory of the Polish Constitutionalism – A Contribution Towards Comprehending the Constitutional Crisis of 2015-16), Bucerius Law Journal, Issue 1/2016, at p. 1-6

Chess-boxing around the Rule of Law: Polish Constitutionalism at Trial, Palestra, No. 3/2016, at p. 7-19

2015

The Possibilities for and Barriers to Sustainable Companies in Polish Company Law,  ICCLJ (International and Comparative Corporate Law Journal, IALS & Cameron May), Volume 11, 2015, Issue 01, at p. 59-104 (Co-Author: T. Regucki)

Ukrainian Corporate Law: Model for Others, or in Need of a Model? (editorial), EuCL (European Company Law, Kluwer Law International), Volume 12, 2015, Issue 05, at p. 215–216

2012

Reforming Corporate Governance for turbulent times: financial crisis, sovereign debt crisis and News Corp. scandal – perpetual endeavours and new challenges, EuCL (European Company Law, Kluwer Law International), Volume 9, 2012, Issue 05, at p. 260-262

Świadectwo, Ślad, Symbol, Spuścizna – pamięci Prof. Maurycego Allerhanda w 70 rocznicę śmierci (Testimony, Trace, Symbol, Heritage – Prof. Maurycy Allerhand Pro Memoriam in 70th death anniversary), Palestra, No. 11-12/2012, at p. 240-249

2010

Corporate governance w spódnicy – parytety również na parkiecie? (Corporate Governance in skirts – gender quotas in the boardrooms of listed companies?), Przegląd Corporate Governance, No. 3/2010, at p. 15-21

Przestrzeń i wektory powinności wynikających z przynależności – od patriotyzmu emocji do nowoczesnego patriotyzmu konstytucyjnego (Perspectives of the obligations of belonging: from sentimental allegiance to constitutional patriotism), Palestra, No. 7-8/2010, at p. 9-21

2009

O dwóch dwudziestoleciach i trzech jubileuszach prawa handlowego w Polsce (On two twenty-year periods and on three anniversaries of the commercial law in Poland), Przegląd Prawa Handlowego, No. 9/2009, at p. 4-8 (Co-Author: A. Redzik)

Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Reformy w Europie i wnioski dla polskiego ustawodawcy (Shareholders’ actions against resolutions of general meeting. Reforms in Europe and conclusions for Poland), Kwartalnik Prawa Prywatnego, Issue 2/2009, at p. 437-493 (Co-Author: Ł. Gorywoda)

O instytucjonalizacji pracy koncepcyjnej dla kształtowania polityki prawa i poprawy stanowienia prawa gospodarczego w Polsce / On the institutionalization of conceptual work on the legal policy and improvement of commercial lawmaking in Poland (editorial), Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (HUK), No. 2/2009, at p. 137-145 (PL, EN)

2008

Integracyjny wymiar życia i dzieła Maurycego Allerhanda – w 140. rocznicę urodzin (Integrative dimension of the life and works of Professor Maurycy Allerhand – on the 140th Anniversary of his birth), Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (HUK), No. 2/2008, at p. 311-316

2007

European Private Company and the Regulatory Landscape in the EU – An Introductory Note, EBLR (European Business Law Review, Kluwer Law International), Volume 18, 2007, Issue 4, at p. 769-771

European Private Company – a view from the New Europe  (Position of the “Expert Group 10+”), EBLR (European Business Law Review, Kluwer Law International), Volume 18, 2007, Issue 4, at p. 772-779 (Co-Authors: E. Buttigieg, R.N. Catana, A. Glezl, B. Havel, M. Kauppi, T. Klauberg, I. Martinkute, M. Patakyova, A. Vutt)

Źródła i granice dopuszczalności ograniczeń zbywalności prawa poboru akcji w obrocie prywatnym (Sources and limits of the limitations to the transferability of preemption rights in non-listed joint stock companies), Prawo Spółek, No. 5/2007, at p. 2-10

Better regulation dla biznesu w UE: rewizja acquis w dziedzinach prawa spółek, księgowości  i audytu (Better regulation for business in the EU: the revision of acquis in company law, accounting and auditing), Przegląd Corporate Governance, No. 4/2007, at p. 142-144

Europejskie prawo spółek w dobie demokratyzacji – uwagi w kontekście „publicznego wysłuchania” oraz debaty na temat priorytetów reformy i planu działań Komisji Europejskiej (European company law in the times of democratisation – remarks to the Public Hearing on the debate on priorities of reform and European Commission’s Action Plan), Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (HUK), No. 2/2007, at p. 97-101

Non ex regula ius sumatur, czyli o kilku prawdach zagrożonych / Non ex regula ius sumatur or abort a few endangered truths (editorial), Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (HUK), No. 1/2007, at p. 3-15 (PL, EN)

2006

25 thoughts on European Company Law in the EU of 25, EBLR (European Business Law Review, Kluwer Law International), Volume 17, 2006, Issue 4, at p. 1169-1179

Europejska spółka prywatna – o uwarunkowaniach prawno-ekonomicznych i potrzebie wprowadzeniach nowej paneuropejskiej formy prawnej dla małych i średnich przedsiębiorstw (European Private Company – on the socio-economic conditions and on the need of a new, pan-European legal form for small and medium-sized enterprises), Monitor Prawniczy, No. 11/2006, at p. 589-590

Stanowisko „Grupy Eksperckiej 10+” Centrum C-Law.org w kwestii podjęcia przez Komisję Europejską i kierunku prac nad projektem rozporządzenia o statucie Europejskiej spółki prywatnej (The position of „Expert Group 10+” affiliated with Centrum C-Law.org on the efforts by the European Commission to work out a draft Regulation on the European Private Company), Monitor Prawniczy, No. 11/2006, at p. 590-595 (Co-Authors: E Buttigieg, R.N. Catana, A. Glezl, B. Havel, M. Kauppi, T. Klauberg, I. Martinkute, M. Patakyova, A. Vutt)

2005

Wolność zrzeszania się cudzoziemców według prawa polskiego, wspólnotowego oraz postulatów polityki prawa (The freedom of association of foreigners under Polish and EC law as well as from the legal policy perspective), Państwo i Prawo, No. 5/2005, at p. 55-62

O stosowaniu i niedostosowaniu polskiej ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (On application and noncompliance of the Polish Act of 7 April 1989, Law on Associations), Radca Prawny, No. 4/2005, at p. 104-109

Obowiązki informacyjne zarządu a ochrona akcjonariuszy w związku z uchwaleniem i wykorzystaniem kapitału docelowego (Authorized capital – Directors’ reporting duties and shareholders’ protection), Kwartalnik Prawa Prywatnego, Issue 1/2005, at p. 217-257

2004

Uniwersytecka edukacja prawnicza w dobie globalizacji (University legal education in the globalisation era), Państwo i Prawo, No. 11/2004, at p. 90-102

Eko-mediacja (Environmental mediation), Prawo i Środowisko, No. 2/2004, at p. 107-118

2003

Szantaż korporacyjny i sposoby jego ograniczania de lege lata i de lege ferenda (Corporate blackmail and the means of its limiting de lege lata and de lege ferenda), Przegląd Prawa Handlowego, No. 11/2003, at p. 21-27

Aktualna i przyszła regulacja przymusowego wykup akcji drobnych akcjonariuszy w polskim i europejskim prawie spółek (Present and future regulation of compulsory acquisition of shares in Polish and European Company law), Przegląd Legislacyjny, No. 6/2003, at p. 29-56

Funkcje i treść obowiązku zarządu do przedłożenia opinii w związku z wyłączeniem prawa poboru (art. 433 § 2 zd. 4 k.s.h.) (Function and content of the directors’ obligation to present an opinion justifying disapplication of shareholders’ pre-emptive rights (Analysis of Article 433 § 2 Code of Commercial Companies)), Radca Prawny, No. 6/2003, at p. 68-77

Regulacja przymusowego wykupu akcji – uwagi de lege ferenda (Draft proposal for the statutory regulation of the compulsory acquisition of shares), Monitor Prawniczy, No. 11/2003, at p. 500-505

Squeeze-out? Tak!, ale nie tak – kilka uwag na temat planowanej nowelizacji art. 418 k.s.h. (Squeeze-out? Yes!, but not that way – some remarks on the proposed amendment of Article 418 Companies Act), Prawo Spółek, No. 4/2003, at p. 48-54

Wybrane aspekty podmiotowej strony prawa poboru (Selected issues on the scope of application of shareholders’ pre-emptive right), Prawo Spółek, No. 3/2003, at p. 20-31

Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy w prawie brytyjskim na tle k.s.h. (Compulsory acquisition of minority shareholders in England against the background of the regulation of Polish Companies Code), Przegląd Prawa Handlowego, No. 1/2003, at p. 41-48

REVIEWS AND REVIEW ARTICLES

Brexit – prawne następstwa i prawnicze spekulacje (Brexit – legal consequences and jurists’ speculations) (review article on the book: M. Kramme, Ch. Baldus, M. Schmidt-Kessel (eds.), Brexit und die juristischen Folgen, Baden-Baden 2017), Forum Prawnicze, No. 2(40)/2017, at p. 92-109

Case annotations

Komu i co wolno w sprawie ograniczenia prawa poboru akcji? – komentarz krytyczny do wyroku Sądu Najwyższego z 8.9.2006 r. (II CSK 92/06) i zarazem komentarz do orzeczeń instancji przedkasacyjnych (Who and what is allowed to impose with regard to the limitations of free transferability of pre-emption rights? Critical case annotation to the Supreme Court Judgement of 8.9.2006 (II CSK 92/06)), Monitor Prawniczy, No. 11/2007, at p. 629-634

Legal opinions and monographic studies (selected)

Ekonomiczne uwarunkowania wprowadzenia samorządu gospodarczego, jako instytucji odpowiedzialnej za kreowanie ładu gospodarczego w Polsce (Economic conditions underlying the introduction of a system of universal business chambers in Poland), Allerhand Institute, Kraków, August 2016 – for the Ministry of Development, (29 pages), (Co-Author: A. Mucha)

Interpretation of Article 72 of the Polish Act on Public Offering regarding the so called Small Tender Offers and the Problem of its Application to Foreign Issuers whose Shares are admitted to trading on the Warsaw Stock Exchange (dual listing), Allerhand Institute, Kraków, March 2015, (22 pages), (Co-Author: T. Regucki)

Assessment of approximation level of the present company, corporate governance, accounting and auditing legislation and existing practices in Ukraine to EU standards and practices, Kiev, December 2014 (704 pages); Ucrainian version: (translation: M. Nakonechna): Оцінка рівня наближення чинного законодавства про компанії, корпоративне управління, бухгалтерський облік і аудит й існуючих практик в Україні до стандартів і практик ЄС (747 pages), (Co-Authors: A. Nadzon, V. Zdiruk)

Analiza możliwości zastosowania konstrukcji Employee Stock Ownership Plan (ESOP) w polskim obrocie gospodarczym (Analysis of the implementation of the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) schemes in Poland), Allerhand Institute, Kraków 2013, ISBN 978-83-63-515-04-1 (77 pages), (Co-Author: T. Regucki)

Konstytucyjnoprawna ocena rekomendacji dotyczących II filara systemu emerytalnego zawartych w rządowym przeglądzie funkcjonowania systemu emerytalnego z dnia 26 czerwca 2013 roku (Constitutional assessment of the recommendations concerning the II pillar of the pension system, as put forward in the governmental review of the functioning of the pension system of June 26th, 2013), Kraków, August 2013 (66 pages), (Co-Author: R. Mężyk)

Opinia do Programu Reformy Regulacji 2010-2011 (Opinion to the Better Regulation Program 2010-2011), Kraków, February 26th, 2010 – for the Ministry of the Economy (7 pages), (Co-Authors: W. Rogowski, O. Yanusik)

Uwagi do projektu Zbioru Zasad Ładu Korporacyjnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – projekt drugi, stan z dn. 8 stycznia 2007 r. (Remarks to the draft Best Practices Code of the Warsaw Stock Exchange, second draft, as of January 8th, 2007), Kraków, February 26th, 2007, (18 pages), (Co-Author: M. Cejmer)

Legal and practitioners’ guides

Going-Private: Delisting of the Acquired Company in Polish Law [in:] O. Hargreaves (ed.), Mergers, Acquisitions & Joint Ventures – 2010 Digital Guide (ISBN: 978-1-907420-07-8), at p. 188-190

Intellectual Property Rights in M&A Transactions in Poland [in:] O. Hargreaves (ed.), Mergers, Acquisitions & Joint Ventures – 2010 Digital Guide (ISBN: 978-1-907420-07-8), at p. 196-198

Limitation in Polish commercial proceedings – the risks for foreign entities, Financier Worldwide, May 2010

Umowa leasingu (Leasing contract) [in:] A.Kidyba (ed.), Umowy gospodarcze wg standardów UE (Commercial transactions according to the standards of the EU), Dashofer, Warszawa 2003 (Poradnik praktyczny z wzorami umów, publikacja wymiennokartkowa), part 5.4

Umowa leasingu konsumenckiego (Consumer leasing contract) [in:] A.Kidyba (ed.), Umowy gospodarcze wg standardów UE (Commercial transactions according to the standards of the EU), Dashofer, Warszawa 2003 (Poradnik praktyczny z wzorami umów, publikacja wymiennokartkowa), part 5.4a

Popular science articles

Fenomen Cambridge – czy da się go powtórzyć w Polsce? (Cambridge Phenomenon – can it be replicated in Poland?), Niezbędnik Akademicki PWN (ISSN 2450-2669) No. 3/2017, at p. 4-9 (Co-Author: I. Książek)

Ustawa 2.0: Koncepcja Instytutu Allerhanda (Law 2.0: the Concept by the Allerhand Institute), Niezbędnik Akademicki PWN (ISSN 2450-2669) No. 1/2017, at p. 6-9

Czas na europejskiego Hamiltona? (Time for a European Hamilton?), Miesięcznik Kapitałowy No. 03/2012, at p. 64-65

Dewiza Muszkieterów receptą na kryzys (Musketeers’ motto as the anti-crisis recipe?), Miesięcznik Kapitałowy No. 12/2011, at p. 60-62 (Co-Author: H.-B. Schäfer)

e-Akcjonariusz, czyli jak Dyrektywa o prawach akcjonariuszy zmieni ład korporacyjny w Europie (e-shareholder, or how the Shareholder Rights Directive will change Corporate Governance in Europe), Rynek Kapitałowy, No. 12/2008, s. 84-86, (Co-Author: K. Nowak)

Złote akcje też ostro w dół (Golden shares drop sharply as well), Rynek Kapitałowy, No. 5/2008, at p. 30-31

Kto pyta sam błądzi (rzecz o egzaminach na aplikacje prawnicze) (Those who examine, go astray themselves” (on the exams in legal vocational training)), Edukacja Prawnicza, No. 6/2006, at p. 23-24

Prawo spółek á la européenne (Company law á la européenne), Part I, Edukacja Prawnicza, No. 11/2004, at p. 40-44; Part II, Edukacja Prawnicza, No. 12/2004, at p. 28-30

Student – Eurostudent – Global Student, czyli o internacjonalizacji edukacji prawniczej  (Student – Eurostudent – Global Student, or about the internationalisation of legal education),  Edukacja Prawnicza, No. 10/2004, at p. 3-7

Popular science articles published in dailies and weeklies available in the Columnist section.

Conference reports

Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna. Rozważania na gruncie zniekształcania pamięci o niemieckich brodniach popełnionych podczas II Wojny Światowej (Historical truth and legal liability. Considerations on the distortions of the memory of German crimes committed during World War II. (Conference materials), Kraków 2017, ISBN: 978-83-63515-30-0, ISBN (ebook): 978-83-63515-31-7, (eds. M. Berent, A. Radwan, S. Topa)

Discussion Report: Cross-border Negotiated Deals (conference report „Cross border Company Transactions” 1st ECFR-Symposium, Università Bocconi, Milan, 12-13 of October 2006, panel IV), European Company and Financial Law Review (ECFR) No 1/2007, at p. 167-168

Dialog Unia Europejska – Chiny na temat Corporate Governance w przedsiębiorstwach państwowych (Sympozjum międzynarodowe Chongqing, Chiny 8-9 października 2005) (EU-China dialogue on corporate governance in state-owned enterprises, (International symposium, Chongqing, China, 8-9 of October, 2005)), Państwo i Prawo, No. 11/2006, at p. 112-113

Working papers

Cross-Border Mergers – Experiences from Poland, Allerhand Working Paper No. 27/2018, ISBN 978-83-63515-40-9, (Co-Author: A. Mucha)  

Reforma polskiego prawa spółek „w działaniu” – o potrzebie utworzenia wyspecjalizowanych sądów korporacyjnych (Reform of the Polish company law „in action” – on the need of specialised corporate court), Allerhand Working Paper No. 24/2018, ISBN 978-83-63515-37-9

Advocatus populi and advocatus diaboli – on law, arguments and strategies in Brexit, Allerhand Working Paper No. 22/2017, ISBN 978-83-63515-32-4, (Co-Author: H.-B. Schäfer)

Brexit Poker – wer hat die besseren Karten in den Austrittsverhandlungen nach Art. 50 EUV? (Brexit Poker – Who Has a Better Hand in the Withdrawal Negotiations (Article 50 TEU)), Allerhand Working Paper No. 17/2016, ISBN 978-83-63515-28-7978-83-63515-21-8, (Co-Author: H.-B. Schäfer), (earlier draft of the aricle published in Wirtschaftsdienst, No. 10/2016, s. 763-768 )

Brexit poker – czyli o tym, kto ma lepsze karty w negocjacjach ustąpieniowych (art. 50 TUE) (Brexit Poker – Who Has a Better Hand in the Withdrawal Negotiations (Article 50 TEU)), Allerhand Working Paper No. 16/2016, ISBN 978-83-63515-28-7, (Co-Author: H.-B. Schäfer)

Lange Tradition und kurzes Gedächtnis des polnischen Konstitutionalismus – ein Beitrag zum Verständnis der Verfassungskrise von 2015-16 (A long Tradition and Short Memory of the Polish Constitutionalism – A Contribution Towards Comprehending the Constitutional Crisis of 2015-16), Allerhand Working Paper No. 14/2016, ISBN 978-83-63515-26-3 (earlier draft of the article published as editorial in Bucerius Law Journal, Issue 1/2016, at p. 1-6)

Chess-boxing around the rule of law –Polish constitutionalism at trial, Allerhand Working Paper No. 13/2016, ISBN 978-83-63515-23-2 (also published in Palestra, No. 3/2016, s. 7-19)

The Possibilities for and Barriers to Sustainable Companies in Polish Company Law, University of Oslo Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series No. 2012-32; also published as Allerhand Working Paper No. 7/2012, ISBN 978-83-63515-01-0, (read); (earlier draft of the article published in International and Comparative Corporate Law Journal, Volume 11, 2015, Issue 01, at p. 59-104), (Co-Author: T. Regucki)

Comparative View on Company Law in Poland: Between Autonomous Development and Legal Transplants, Allerhand Working Paper No. 2/2010, ISBN 978-83-931222-7-1, (Co-Author: K. Oplustil), (earlier draft of the article published in Ch. Jessel-Holst, R. Kulms, A. Trunk (eds.), Private Law in Eastern Europe, Tybinga 2010, at p. 445-494)

Mobiliarsicherheiten in Mittel- und Osteuropa – Ungarn und Tschechische Republik (Credit securities on movables in CEE: Hungarian and Czech Law), Institut für Deutsches und Internationales Bank- und Kapitalmarktrecht, Universität Leipzig

Blog and web portal articles

Więcej transparentności w prawie spółek: akcje imienne, dematerializacja i rejestr akcjonariuszy (More transparency in company law: registered shares, dematerialisation and shareholder register), korporacyjnie.pl, 2016/9/24

Jein – eine fehlende Variante bei dem Brexit-Referendum (Jein – a missing option to choose in the Brexit-referendum), VerfBlog, 2016/8/17 (Co-Author: H.-B. Schäfer)

Chess-boxing around the Rule of Law: Polish Constitutionalism at Trial, VerfBlog, 2015/12/23

Ustrój finansowy Sp. z o.o. – remont kapitalny czy konserwacja zabytków? (Fnancial system of a private limited Liability company – a major overhaul or a conservation of antiquities?), korporacyjnie.pl, 2013/11/6

Dyskusja o OFE: stanowisko odnośnie wpisu Pana Roberta Gwiazdowskiego (Discussion about Open Pension Funds: a position on the entry by Mr. Robert Gwiazdowski), 2013/090/2 (Co-Author: R. Mężyk)

Nos ministra (The minister’s nose), „Spory Sądowe i Arbitraż” blog (ed. Michał Kocur) 2012/10/08

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu w ujęciu systemowym (Civil Liability of management board members – a systemic approach), korporacyjnie.pl, 2012/08/29

Interviews, expert commentaries, transcripts of debates and discussions (selected)

Sądy finansowe mogłyby pomóc w sporze z bankiem (Financial courts could help solving legal disputes bank), (remarks concerning specialized courts), Rzeczpospolita of September 17th, 2018, s. A11

Kandyduję bo chcę mieć wpływ (I am applying to have influence), Dziennik Gazeta Prawna of 3rd August, 2018, at p. A7

Jednolity w całej UE standard ochrony (Harmonised protection standard across the EU), (commentary concerning the proposed corporate mobility package as adopted by the European Commission), Dziennik Gazeta Prawna of May 9th, 2018, at p. B4

Dokładanie pieniędzy do nieefektywnego systemu nie ma sensu (Pouring money into an inefficient system does not make any sense), transcript of a debate, Dziennik Gazeta Prawna of March 2nd, 2017, p. B10-11 (discussants: T. Czerwińska, H. Izdebski, M. Kwiek, A. Radwan, Ł. Sułkowski, interviewer: U. Mirowska-Łoskot)

Ustawa 2.0/ Radwan: ważne, by uczelniom chciało się konkurować o talenty (Law 2.0/Radwan: it is important that the universities engage in race for talent), interview for the Polish Press Agency, news of Polish Science (Topic of the day), Feb. 22nd, 2017

Nie mówię, że wyprzedzimy za chwilę Oxford albo Harvard (I am not saying, we will overtake Oxford or Harvard momentarily), (interview), KRAKÓW monthly, No 11/2016, at p. 20-23

Prawo nie uporządkuje całej rzeczywistości  (The law cannot order the whole reality), transcript of a debate, Presje, Vol. 44, 2016, p. 20-33, (Discussants: J. Sokołowski, A. Kubas, A. Radwan, P. Kuglarz, M. Imiołek)

Planowane w Polsce zmiany wpisują się w światowy trend (The in Poland envisaged amendments follow world trends), (commentary concerning registered shares, dematerialisation of shares and shareholders’ register), Dziennik Gazeta Prawna of Sept. 23rd, 2016, at p. B1

Commentary do the legal situation concerning the conflict around the Constitutional Tribunal, Dziennik Gazeta Prawna of Dec. 17th, 2015, at p. A2-A3

Nad witheloma transakcjami zawisł miecz Damoklesa (Transactions under the sword of Damocles), (interview concerning new „golden shares” – restrictions on the acquisition of shares in strategically significant companies), Dziennik Gazeta Prawna of Oct. 13th, 2015, at p. B5

Minister Skarbu zablokuje akcje (Minister of Treasury will block share acquisitions), (interview concerning new „golden shares” – restrictions on the acquisition of shares in strategically significant companies), Rzeczpospolita of Jul. 23rd, 2015, at p. C3

O wynagrodzeniach menedżerów zdecydują akcjonariusze (Shareholders will have a say on executive compensation), (interview), Dziennik Gazeta Prawna of Apr. 11th, 2014, at p. B4

Interesy za granicą będą łatwiejsze (Cross-border business will be simpler), (interview on the proposal for a draft Directive on the European Single-Member Company), Dziennik Gazeta Prawna of Sept. 20th-22nd, 2013, at p. B4

Euro(pa) na rozdrożu, (Euro(pe) at a crossroads), (interview on the crisis in the Euro-zone), Dziennik Polski of Dec. 12th, 2011, at p. A05

Discussion Report: Cost-based and Rule-based Markets for Rules in Corporate Law, (transcript of a discussion on the presentation by M. Ventoruzzo), ECFR No. 1/2007, at p. 1-3

Na styku prawa i ekonomii (At the junction of law and economics), (interview), Nasz Rynek Kapitałowy, No 10/2006, at p. 9-10

BOOK TESTIMONIALS

Book testimonial – J. Fazlagić, Poradnik innowacyjnego samorządowca. Inspiracje, narzędzia, dobre praktyki (Guide to an innovative local government. Inspirations, tools, good practices), Wydawnictwo Poltext, 2017, ISBN: 978-83-7561-798-6

Book testimonial – M. Żółtowski, O. Majchrak, M. Zreda, Fundusze Venture Capital BRIdge Alfa – zagadnienia prawne i merytoryczne (Venture Capital Funds BRIdge Alfa – legal and substantive issues), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warsaw 2017, ISBN: 978-83-948439-1-5

Conferences, symposia, seminars, invited lectures

2018

Warsaw –  pointer-spot-tool-for-maps PGE National Stadium, calendar-icon  June 9th, 2018

Participation in a panel W stronę optymalnego modelu ustrojowego (Towards the optimal system model) at a conference Forum Praw i Wolności (Forum of Rights and Freedoms) organised by Ordo Iuris Institute for Legal Culture, Confederation of Non-governmental Initiatives of the Republic of Poland and KoLiber Association

program

Warsaw –  pointer-spot-tool-for-maps Centre of Creativity Targowa, calendar-icon  June 8th-9th, 2018

Participation in a panel Polscy eksperci a najlepsze uczelnie – podstawy sukcesu przyszłości (Polish experts and the best universities – the basics of the future success) during the Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych: Globalny Lider (Congress of Polish International Experts: Global Leader) organized by the Casimir Pulaski Foundation

program

Warsaw –  pointer-spot-tool-for-maps SGH Warsaw School of Economics, calendar-icon  May 25th-26th, 2018

Chair of a panel at the 6th Polish Law and Economics Conference organised by Polish Association of Law and Economics (PSEAP)

program

2017

Kraków –  pointer-spot-tool-for-maps Cracow University of Economics, calendar-icon November 22nd, 2017

Presentation BREXIT – strategie, prawne uwarunkowania i perspektywy negocjacji ustąpieniowych (BREXIT – strategies, legal architecture and perspectives of the withdrawal negotiations) as a part of the Dobre Rządzenie (Good Governance) seminar series organized by Cracow University of Economics

ppt slides

Vilnius – pointer-spot-tool-for-maps  Vilnius University, calendar-icon November 17th, 2017

Presentation Shareholder exit rights – a chapter of anatomy or morphology of corporate law? at a conference Modernization of Company Law: effective, innovative and optimal solutions organised by the Vilnius University organised by the Vilnius University within the national scientific project Convergence and Divergence of Companies: Is the Lithuanian Company Law Attractive in the International Context? funded by the Lithuanian Research Council – Lietuvos mokslo taryba (grant No. MIP-020/2015)

program | ppt slides | website

Vilnius – pointer-spot-tool-for-maps  Supreme Court of Lithuania, calendar-icon November 16th, 2017

Invited lectures on liability of directors and shareholders towards solvent / insolvent company and third partiesshareholders’ disputes in closed corporations and topical company law regulatory initiatives in EU law at a seminar Relevant Questions of Company Law: Comparative Aspects organised by the Lithuanian Supreme Court – at invitation of the Chief Justice Prof. dr. Rimvydas Norkus

program | ppt slides1ppt slides2ppt slides3

Warsaw – pointer-spot-tool-for-maps Courtyard by Marriott Hotel, calendar-icon November 13th-14th, 2017

Chair of the panel Przywództwo w warunkach nowej autonomii uczelni pod rządami Ustawy 2.0 (Leadership and university autonomy under the new “Law 2.0”) and speaking on the panel Statut jako podstawa zarządzania uczelnią (Charter as a basis for managing a universityat the III Conference: Leaders in the University Management LUMEN 2017 organised by Public Consulting Group (PCG)

program 

Warsaw –  pointer-spot-tool-for-maps ​Educational Centre of the Institute of National Remembrance calendar-icon November 8th, 2017

Presentation Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna za dzieło kinematograficzne – uwagi na przykładzie serialu „Nasze Matki, Nasi Ojcowie (Historical truth and legal liability for a cinematographic work – remarks on the example of the series Generation War [German: Unsere Mütter, unsere Väter, literally “Our mothers, our fathers”]) at the conference Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna. Rozważania na gruncie zniekształcania pamięci o niemieckich zbrodniach popełnionych podczas II Wojny Światowej (Historical Truth and Legal Responsibility. Considerations on the distortion of memory of the German crimes committed during the II World Warorganized by Stowarzyszenie Patria Nostra and co-organized by the Institute of National Remembrance and Allerhand Institute

program | ptt slides | video

Cluj-Napoca – pointer-spot-tool-for-maps  Babeș-Bolyai University, calendar-icon November 2nd, 2017

Presentation Advocatus populi and advocatus diaboli – on law, arguments and strategies in Brexit negotiations at a seminar hosted by the Faculty of Law, Babeș-Bolyai University of Cluj Napoca

ppt slides

Rome –  pointer-spot-tool-for-maps LUISS School of Law, calendar-icon October 27th, 2017

Presentation Appraisal Statutes as an Embodiment of Self-Enforcement in Corporate Law at a conference Corporate Law and Dispute Resolution: What role for ADR  organized under the aegis of the Center for European Company Law (CECL) and co-organized by Assonime

program | ppt slides

Kaunas –  pointer-spot-tool-for-maps Vytautas Magnus University, calendar-icon October 13th, 2017

Presentation Don‘t try this at home! Luxembourg-made and Brussels-made rules on corporate mobility in Europe at a conference Europeanization of national law: achievements, problems, challenges organised by the Vytautas Magnus University, Kaunas

invitation | program | ppt slides

Nicosia – pointer-spot-tool-for-maps University of Cyprus, calendar-icon October 7th, 2017

Presentation Critical Appraisal of the Cross-Border Merges Directive at a conference Cross-border Mergers Directive: EU perspectives and national experiences organised by the University of Cyprus

program | ppt slides

Warsaw – pointer-spot-tool-for-maps  University of Warsaw, calendar-icon September 22nd, 2017

Presentation Family policy in a decentralised political system – comparative analysis and lessons for Poland at the conference Legal and social determinants of family policy organised by the Ordo Iuris Institute for Legal Culture and Institute for the Sociology of Law at the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw

program | ppt slides | website

Warsaw – pointer-spot-tool-for-maps University of Warsaw, calendar-icon September 21st–22nd, 2017

Presentation KSH 2.0? Polski model ładu korporacyjnego na międzynarodowym rynku kapitału i idei ( Companies Act 2.0? Polish corporate governance on the international market for capital and ideasat XI Polish Conference of Commercial Law Institutes hosted by the Law Faculty of the University of Warsaw; the leading topic: In search for an optimum corporate governance model – the efficiency of management and supervision

program | ppt slides | website | gallery I | gallery II

Kraków – pointer-spot-tool-for-maps ICE Krakow Congress Centre, calendar-icon September 19th-20th, 2017

Participation in a discussion panel Nowa ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym: perspektywa liderów zespołów wyłonionych w konkursie Ustawa 2.0 (The New Law on Science and Higher Education: perspective of the leaders of the project teams selected in the Law 2.0-competition) as a part of the National Congress of Science organised by the Polish Ministry of Science and Higher Education in cooperation with the Jagiellonian University

invitation | program | brochure | video | acknowlegement

Tarnów – pointer-spot-tool-for-maps State Higher Vocational School in Tarnow, calendar-icon June 2nd, 2017

Speaking on a panel Ustrój oraz zasady funkcjonowania państwowych wyższych szkół zawodowych w kontekście Ustawy 2.0 (Governance and functioning of the higher vocational schools in the light of Law 2.0) at a Conference Przyszłość wyższego szkolnictwa zawodowego (The Future of Higher Vocational Education) organised by State Higher Vocational School in Tarnow under the patronage of the Polish Ministry of Science and Higher Education

invitation | video | conference report

Kraków – pointer-spot-tool-for-maps Jagiellonian University, calendar-icon May 19th, 2017

Lecture Die polnische Hochschulreform – Theorie und Praxis (The Polish Reform of Higher Education – Theory and Practice) as a part of a regional meeting of DAAD – at the invitation of DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)

ppt slides | program

Dresden – pointer-spot-tool-for-maps Gebäudeensemble Deutsche Werkstätten Hellerau, calendar-icon  May 8th, 2017

Lecture Der Brexit und das Verhältnis Polens zur EU (Brexit and Poland’s relationship with the EU) as a part of the Europa Week (Europawoche) – at the invitation of Deutsch-Polnische Gesellschaft Sachsen e.V. and International Friends Dresden e.V.

ppt slides | program | invitation

Kraków – pointer-spot-tool-for-maps Jagiellonian University, calendar-icon  March 20th, 2017

Lecture BREXIT i jego skutki ekonomiczno-prawne (BREXIT and its economics and legal consequences) as a part of the ETAP student contest on economics analysis of law organised by the Students Association for Law and Economics at the Warsaw School of Economics

ppt slides | banner

Oxford – pointer-spot-tool-for-maps University of Oxford, calendar-icon March 17th, 2017

Speaking on a panel Brexit Process – Negotiation Strategies at a conference Negotiating Brexit organised by St. Hugh’s College, University of Oxford

program

Warsaw – pointer-spot-tool-for-maps Warsaw University of Technology, calendar-icon March 1st, 2017

Presentation of the results of the research project Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego  (Act 2.0 — Higher Education Reform) at a conference (gala) co-organised by the Polish Ministry of Science and Higher Education and the Warsaw University of Technology

lecture (video) | discussion (video)ppt slides

Katowice – pointer-spot-tool-for-maps University of Silesia, calendar-icon January 26th-27th, 2017

Participation in a discussion panel Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej w kontekście ustawy 2.0 (Career Paths and Development of Junior Academics in the light of Law 2.0 – the Act on Higher Education) at a conference Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej  (Career Paths and Development of Junior Academics) co-organised by the Polish Ministry of Science and Higher Education and the University of Silesia

program | brochure | video

Poznań – pointer-spot-tool-for-maps Adam Mickiewicz University, calendar-icon January 16th, 2017

Lecture presenting the proposal for a reform of Polish science and higher education system Ustawa 2.0 (Law 2.0) within the Academy of Management Lecture Series assembling the leadership of Adam Mickiewicz University

ppt slides

Warsaw   pointer-spot-tool-for-maps Polish Science Fundation, calendar-icon January 10th, 2017

Participation in a discussion Ustawa 2.0 – citius, altius, fortius? (Law 2.0 – citius, altius, fortius?) organised by the Polish Science Foundation (FNP)

invitation | video

2016

Wrocław   pointer-spot-tool-for-maps Wrocław University of Science and Technology, calendar-icon December 8th-9th, 2016

Participation in a discussion panel Środowisko akademickie a wyzwania komercjalizacji badań w kontekście Ustawy 2.0 – Prawo o szkolnictwie wyższym (Academia and the Challenges of commercialisation of research in the light of Law 2.0 – the Act on Higher Education) at a conference Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności (Cooperation of Science with the Industry and Public Administration) co-organised by the Polish Ministry of Science and Higher Education and the Wrocław University of Science and Technology

invitation | program | video

Warsaw pointer-spot-tool-for-maps Courtyard by Marriott Hotel, calendar-icon November 14th-15th, 2016

Presentation Kierunki i założenia reformy systemu szkolnictwa wyższego w Polsce (Directions and Assumptions for the Reform of the Higher Education System in Poland) and sitting on the panel Prace nad nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym pn. Ustawa 2.0 (Works on a New Law on Higher Education “Law 2.0”) at the II Conference: Leaders in the University Management LUMEN 2016 organised by Public Consulting Group (PCG)

program | ppt slides | photo coverage | video

Warsaw – pointer-spot-tool-for-maps  Palace of Zaluski Library, calendar-icon November 9th-10th, 2016

Presentation Law 2.0. Reform of Higher Education in Poland at the COST TD1210 workshop: Alternative metrics or tailored metrics: Science dynamics for science policy organised by COST | European Cooperation in Science and Technology in cooperation with the Polish Ministry of Higher Education

program | ppt slides | photo coverage

Łódź – pointer-spot-tool-for-maps  Doubletree by Hilton , calendar-icon October 27th-28th, 2016

Sitting on a discussion panel: The Future of Universities, Universities of the Future: open, agile, interdisciplinary at the conference Innovative Europe 2016 organised by the Coalition for Polish Innovations (KPI)

program |  photo coverage

Rzeszów pointer-spot-tool-for-maps University of Rzeszów, calendar-icon October 21st-22nd, 2016

Participation in a panel discussion dedicated to internationalization in the context of Law 2.0 at a conference Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni (Internationalisation – a Chance and a Challenge for Polish Universities) within the National Congress of Science organised by the Polish Ministry of Science and Higher Education and the University of Rzeszów

invitation | program | ppt slides | video

Warsaw pointer-spot-tool-for-maps Polish Academy of Science / Staszic Palace, calendar-icon October 18th, 2016

Sitting on the panel and presentation of the program and implementation of the project Law 2.0 at the conference Academic Forum for Innovations: Reform of Higher Education. Project Law 2.0 organised by the European Forum for Law and Education.

program | ppt slides

Gdańsk pointer-spot-tool-for-maps European Solidarity Center , calendar-icon June 30th, 2016

Presentation Opracowanie polskiej i niemieckiej koncepcji partycypacji pracowniczej w małych i średnich przedsiębiorstwach w oparciu o model ESOP (Study on the Polish and German Concept of the employee financial participation in small and medium-sized enterprises based on the ESOP-model) at a conference Nauka i jej misja w Polsce i w Niemczech (Science and it’s public mission in Poland and in Germany ) organised by the Polish-German Science Foundation / Polsko-Niemiecka Fundacja Nauki (PNFN) / Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung (DPWS), (together with J. Lowitzsch)

program

Berlin pointer-spot-tool-for-maps Humboldt-Universität, calendar-icon  June 17-19th, 2016

Presentation Serious but not hopeless or hopeless but not serious? Ways in and out of the 2015/16 Constitutional Crisis in Poland as a part of a session etitled What are the Limits of Constitutional Review? – The Case of the Polish Constitutional Tribunal at the 2016 ICON·S Conference Borders, Otherness and Public Law

program | ppt slides

Warsaw pointer-spot-tool-for-maps Warsaw Stock Exchange, calendar-icon June 9-10th, 2016

Opening address and panel chair at the conference Company Law Reform in Central and Eastern Europe: Legal Borrowing, Leapfrogging, and Innovating for a Competitive Regulatory Environment organised by the Allerhand Institute under the aegis of the Center for European Company Law (CECL)

program | photo coverage

Krakówpointer-spot-tool-for-maps Collegium Maius Jagiellonian University, calendar-icon May 19th, 2016

Chair of the seminar Jaki Trybunał? (What should be the design of the the Constitutional Tribunal?) organised by Ars Legis – Saint Ivo of Kermartin’s Society in cooperation with the Allerhand Institute

invitation | poster | video | short video clip

2015

Warsaw – pointer-spot-tool-for-maps Polish Financial Supervision Authority, calendar-icon October 16th, 2015

Key-note lecture Wybrane problemy kolizyjnoprawne wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji dopuszczonych do podwójnego notowania (dual listing) (Selected conflict-of-laws issues pertaining to tender offers in a dual-listing) seting at the 4th Polish Financial Regulations Summit FinReg2015 organised by the Allerhand Institute

program | ppt slides

Warsaw – pointer-spot-tool-for-maps Polonia Palace, calendar-icon September 15th, 2015

Opening address and chair of the panel entitled Złote akcje: złote czasy czy złoty cielec protekcjonizmu? Strategiczne interesy a polityka właścicielska Skarbu Państwa (Golden shares: golden times or golden calf of state protectionism? Strategic interests and a ownership policy of the State Treasury)  at the 4th Polish Financial Regulations Summit FinReg2015 organised by the Allerhand Institute

program

Hamburg pointer-spot-tool-for-maps Bucerius Law School, calendar-icon September 25th, 2015

Discussion talk to the paper presentation Exit, Voice and Loyalty from the Perspective of Shareholder Activism in Corporate Governance  by Alessio Pacces, 2nd  European Forum on Securities Regulation (joint undertaking of London School of Economics, Bucerius Law School, Wirtschaftsuniversität Wien)

program | article

Kiev pointer-spot-tool-for-maps House of Metropolitan at St. Sophia Cathedral, calendar-icon  September 18th, 2015

Lecture Developments in group law – the current EU debate and its relevance for Ukraine at 3rd Polish-Ukrainian Legal Day (PULD)

program | ppt slides

Munich – pointer-spot-tool-for-maps Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, calendar-icon March 11th, 2015

Presentation Constitutional Constraints on the Reorganizations of Funded Pension Systems in a Behavioral Law & Economics Perspective as a part of MPI SOC scientific seminar series

ppt slides

2014

Kiev –  pointer-spot-tool-for-maps Radisson Blu Hotel, calendar-icon  December 15th, 2014

Presentation and chair of a final seminar for the study project Assessment of approximation level of the present company, corporate governance, accounting and auditing legislation and existing practices in Ukraine to EU standards and practices) organised by AETS for the EU Delegation in Ukraine

program| photo coverage | ppt slides session I | ppt slides III

Munich – pointer-spot-tool-for-maps Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, calendar-icon September 24th, 2014

Presentation oft a research project Rechtsnatur obligatorischer privater Altersvorsorge sowie der verfassungsrechtliche Prüfstand bei gesetzlicher Umgestaltungen des Pensionssystems und beim (Constitutional yardsticks of and limits to the legislative reorganisations of mandatory private pension systems) as a part of MPI SOC scientific seminar series

program| ppt slides

Krakówpointer-spot-tool-for-maps Allerhand Institute, calendar-icon May 23-24th, 2014

Presentation Constitutional Issues of the Recent Pension Funds Reform in Poland at a seminar Developments in Labour Law from a Comparative Perspective organised by Labour Law Education Society

program | ppt slides

2013

Warsawpointer-spot-tool-for-maps Uniwersity of Warsaw, calendar-icon December 19th, 2013

Participation in the discussion panel as a part of a conference Konstytucyjność zmian w OFE (The constitutionality of the amendments to the open pension funds) organised by Institute of Labor Law and Social Security, University of Warsaw together with the Polish Section of the International Society for Labor Law and Social Security

program

Warsaw – pointer-spot-tool-for-maps Uniwersity of Warsaw,  calendar-icon December 12th, 2013

Lecture Ustąpienie, wyjście, wykup, odkup, nieuczestniczenie, głosowanie nogami – problem językowy czy prawnosystemowy ochrony akcjonariuszy mniejszościowych w prawie polskim?  (Exit, Withdrawal, Sell-out, Buy-Out, Non-Participation – lexical or legal-systemic problem of minority shareholder protection under Polish law?) as a part of  Corporate Governance Academy organised by the Company Law Students’ Section at the Law Faculty, University of Warsaw

ppt slides

Madrid – pointer-spot-tool-for-maps Universidad Rey Juan Carlos, calendar-icon November 8th, 2013

Presentation Shareholders’ Exit Right from Private Limited Company in a Comparative Perspective as a part of a seminar Close Corporation in Europe organised by the Universidad Rey Juan Carlos

program | ppt slides

Warsaw – pointer-spot-tool-for-maps Polonia Palace, calendar-icon June 25th, 2013

Opening address and chair of a panel entitled Pozwy zbiorowe – podsumowanie doświadczeń po 3 latach obowiązywania ustawy (Class Actions in Poland – after three years of the new law) at the 1st Allerhand Litigation & ADR Summit 2013 organised by the Allerhand Institute

Krakówpointer-spot-tool-for-maps Collegium Maius Jagliellonian University, calendar-icon June 21st-22nd 2013

Contribution to a discussion panel Legal Profession as a part of international conference Into the Future: Tomorrow’s Legal Profession, Legal Services Market and Legal Education, organised by the Catholic University of America’s Columbus School of Law and the Law Faculty of the Jagiellonian University Kraków

program

Krakówpointer-spot-tool-for-maps Jagiellonian University, calendar-icon June 4th, 2013

Lecture Prawo wspólnika do wystąpienia ze sp. z o.o. (Shareholder’s right to withdraw from a private limited company) as a part of Academy of Corporate Law (2nd Edition) organised by the Association of Law Students’ Library of the Jagiellonian University (TBSPUJ) and the Allerhand Institute

ppt slides

Warsaw – pointer-spot-tool-for-maps Polonia Palace, calendar-icon January 24th, 2013

Opening address and chair of two discussion panels: Anatomia transakcji (The Transaction Anatomy) and Finansowanie transakcji (Financing the transaction) at 1st Polish M&A Summit organised by the Allerhand Institute

2012

Krakówpointer-spot-tool-for-maps Park Inn, calendar-icon November 20th, 2012

Presentation (role playing) Zakaz podejmowania uchwał bez udziału określonego akcjonariusza oraz Zakaz podejmowania uchwał przez radę nadzorczą (Injunction: prohibition for the General Meeting to make resolutions without the participation of a certain shareholder)  podczas Forum Sporów Korporacyjnych: Wpływ zabezpieczeń sądowych na funkcjonowanie spółki (Injunction: prohibition for the Supervisory Board to make resolutions)  organised by The Polish Association of Listed Companies (SEG).

program

Warsaw – pointer-spot-tool-for-maps Marriott, calendar-icon October 17th, 2012

Opening address and panel chair at the 1st Polish Energy Law Summit 2012 – Shell Gas  organised by the Allerhand Institute

Warsawpointer-spot-tool-for-maps Polonia Palace, calendar-icon October 11th, 2012

Opening address and panel chair at the 1st Polish Financial Regulations Summit – FinReg2012 organised by the Allerhand Institute

brochure | program

Würzburgpointer-spot-tool-for-maps University of Würzburg, calendar-icon September 26th-27th,a 2012

Presentation Austrittsrecht eines GmbHGesellschafters im europäischen Rechtsvergleich (The right of withdrawal from a prive limited liability company in European comparative legal perspective) at Krakauer Rechtsforum 2012: Reform des GmbH‐Rechts in Deutschland, Österreich und Polen (Krakow Legal Forum 2012: the reform of close corporation law in Germany, Austria, and Poland)

program | ppt slides

Krakówpointer-spot-tool-for-maps Judaica, calendar-icon May 24th, 2012

Presentation Profesor Maurycy Allerhand i jego Instytut w Krakowie – cele i zamierzenia  (Professor Maurycy Allerhand and his Institute in Krakow – goals and plans)  at an open seminar organised by Jewish Culture Center, Judaica Fundation

video

Warsawpointer-spot-tool-for-maps Warsaw Stock Exchange, calendar-icon May 22th, 2012

Presentation (role playing) Zabezpieczenie a wykonywanie zarządu i nadzoru przez organy spółki (Injunction and managemenf of and supervision over the company) at II Forum Sporów Korporacyjnych: Wpływ zabezpieczeń sądowych na funkcjonowanie spółki publicznej ( 2nd Corporate Disputes Forum: the impact of judicial injunction on the functioning of a company)  organised by the Polish Association of Issuers (SEG)

program

Katowicepointer-spot-tool-for-maps EEC2012, calendar-icon May 14th-16th, 2012

Sitting on the discussion panel Budżet i polityka fiskalna UE (Budget and the fiscal policy of the European Union) as a part of 4th European Economic Congress EEC2012

photo coverage

Krakówpointer-spot-tool-for-maps Jagiellonian University, calendar-icon April 26th-27th, 2012

Presentation Exit ze spółki publicznej (Exit from a public company) at a conference Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (Capital Market Law after 21 years of the functioning of the Warsaw Stock Exchange), organised by Association of Law Students’ Library of the Jagiellonian University (TBSPUJ)

conference report

2011

Warsaw – pointer-spot-tool-for-maps Sheraton, calendar-icon  November 14th-16th, 2011

Talk and chair of the panel What initiatives and instruments could enhance corporate governance in Europe as a part of XI European Corporate Governance Conference – Corporate Governance: Perennial Issues? New Ideas organised by the Warsaw Stock Exchange under the aegis of the Poland’s EU Presidency

program | letter from GPW

Brussels – pointer-spot-tool-for-maps Social and Economic Committee calendar-icon October 17th-19th, 2011

Talk Employee Financial Participation as a part of the agenda of the Polish Presidency of the EU?  at a conference entitled The Week of Employee Financial Participation in the EU organised as a part of the European PROEFP-project coordinated by Diesis

program

Warsawpointer-spot-tool-for-maps Vistula University, calendar-icon September 22nd, 2011

Introductory talk at a conference Odpowiedzialna partycypacja pracownicza. Udział pracowników w zyskach i zarządzaniu przedsiębiorstwem (Responsible employee financial participation. Workers’ participation in profitsd and management of the enterprise), organised by the Allerhand Institute in cooperation with the Vistula University

program

Frankfurt/ Oder – pointer-spot-tool-for-maps Europa University Viadrina, calendar-icon May 30th-31st, 2011

Talk Die polnische Ratspräsidentschaft 2011 – Mitarbeiterbeteiligung Teil der 2020 Strategie (The Polish Presidency of the EU – Employee Financial Participation as a part of the 2020-Strategy) and sitting on the panel at Conference: Konferenz zur Mitarbaiterbeteiligung ( Conference on Employee Participation) organised by Europa University Viadrina

program

Katowicepointer-spot-tool-for-maps EEC2011, calendar-icon April 16th-18th, 2011

Contribution to the discussion panel Wymiar sprawiedliwości i procesy gospodarcze (Judiciary and economics transformations)  as a part of 3rd European Economic Congress EEC2011

program | photo coverage

2010

Warsaw – pointer-spot-tool-for-maps Łazarski Univeristy, calendar-icon December 2nd-3rd, 2010

Opening address and chair of the 1st plenary session Ekonomiczna skuteczność prowadzonych w Polsce postępowań naprawczych (Economic efficiency of corporate restructuring in Poland ) at 2nd Conference on Law and Economics of Corporate – INSO2010: Second Chance Policy organised by the Allerhand Institute

program

Warsaw – pointer-spot-tool-for-maps Mazars, calendar-icon November 16th, 2010

Contribution to a discussion panel O należyty udział kobiet w radach nadzorczych (On a proper participation of women in corporate boards  – legal and empirical perspective on gender quotas)  organised by the Polish Institute of Directors (PID)

program | article

Warsaw– pointer-spot-tool-for-maps Polonia Palace, calendar-icon September 28th-29th, 2010

Chair of the first day of the 3rd Forum of General Counsels organised by Puls Biznesu (business daily)

program | certyficate

Kiev – pointer-spot-tool-for-maps Центр комерційного права / Commercial Law Center, calendar-icon July 28th, 2010

Presentation Arbitration of corporate law disputes: Polish experience and international perspective as a part of an international conference Arbitration Courts: Legislative, Institutional and Practical Aspects of Adjudication organised by Центр комерційного права / Commercial Law Center

program | ppt slides

Katowicepointer-spot-tool-for-maps EEC2010, calendar-icon May 31st – June 2nd, 2010

Chair of a panel Kapitał dla małych i średnich przedsiębiorstw (Financing SMEs – Venture Capital and Private Equity) as a part of 2nd European Economic Congress EEC2010

program | letter from organizer | photo coverage

Warsaw – pointer-spot-tool-for-maps Institute of Public Affairs, calendar-icon April 27th, 2010

Talk on Economic foundations of class actions accompanying the lecture by Prof. Leah Wortham at a seminar Lawyers in Class Actions: Enhanced Access to Justice v. Litigation Abuse on Steroids organised by the Institute of Public Affairs and INPRIS

program

2009

Warsaw – pointer-spot-tool-for-maps Warsaw School of Economics, calendar-icon November 26th-27th, 2009

Opening address and chair of the 1st plenary session Efektywność ekonomiczna procedur upadłości przedsiębiorstw (Economic Efficiency of the Corporate Insolvency Proceedings) at 1st Conference on Law and Economics of Corporate Insolvency – INSO2009 organised by the Allerhand Institute together with Warsaw School of Economics and Centrum C-Law.org

Łódźpointer-spot-tool-for-maps University of Łódź, calendar-icon September, 23rd–26th, 2009

Presentation Permanencja reformy prawa spółek – przyczynek do analizy zjawiska (Company Law Reform Permanency – Contribution to the Analysis of the Phenomenon) at VII Polish Conference of Commercial Law Institutes: Commercial Law five years after Poland’s accession to the European Union

program

Poznańpointer-spot-tool-for-maps Adam Mickiewicz University, calendar-icon May 18th, 2009

Opening address and a lecture Rola ekonomicznej analizy prawa przy podejmowaniu strategicznych decyzji regulacyjnych (The Role of Economic Analysis of Law for Strategic Regulatory Choices) at a conference Dobra legislacja – sprawna gospodarka (Good Legislation – Efficient Economy), organised by Ad Rem  – Student Section for Administrative Law, Adam Mickiewicz University and the Polish Academy of Science, branch in Poznań

gallery | ppt slides

Warsawpointer-spot-tool-for-maps La Royal Meridien Bristol, calendar-icon March 10th, 2009

Event’s chair and concluding remarks at a symposium Regulacja praw korporacyjnych akcjonariuszy po noweli Kodeksu spółek handlowych (implementacja Dyrektywy 2007/36/WE w sprawie praw akcjonariuszy) (Shareholder rights after the amendment of the Commercial Companies Code (implementation of the Directive 2007/36/EC – Shareholder Rights Directive)), organised by Centrum C-Law.org, HUK Law Quarterly (C.H. Beck), Polish Institute of Directors (PID) and Kubas Kos Gaertner

program

Florence – pointer-spot-tool-for-maps European University Institute, calendar-icon January 30th, 2009

Presentation Company Law Implications of the ECJ Cartesio Judgment at an academic seminar Roundtable discussion on the Cartesio judgment of the ECJ: What implications for European company and labour laws? Organised by the Department of Law, EUI

program | ppt slides

2008

Oslopointer-spot-tool-for-maps University of Oslo, calendar-icon September 3rd, 2008

Presentation To sue or not to sue? Shareholders’ actions to set aside resolutions of the General Meeting – economic analysis and recent reforms in Europe as a part of The Nordic Company Law Seminar organised by the Private Law Department, University of Oslo

program | ppt slides

Düsseldorfpointer-spot-tool-for-maps HengelerMueller, calendar-icon  June 13th, 2008

Presentation Die Stellung der Europäischen Privatgesellschaft (SPE) im Wettbewerb der Gesellschaftsrechtsordnungen (The Position of the European Private Company  (SPE) in the Regulatory Competition of Company Laws Systems) at a seminar organised by  Arbeitskreis Europäisches Unternehmensrecht (Working Circle European Enterprise Law)

ppt slides

2007

Warsawpointer-spot-tool-for-maps La Royal Meridien Bristol, calendar-icon December 4th, 2007

Opening lecture Mit stabilnego prawa (The Myth of Stable Law)  at a conference O związkach prawa z ekonomią, czyli teoretyczny niezbędnik praktyka (On the ties between law and economics, or a theoretical toolkit of a law practitioner) organised by C.H. Beck Publishing

program | article

Krakówpointer-spot-tool-for-maps Jagiellonian University, calendar-icon May 11th, 2007

Presentation Aktionärsklagen – rechtsvergleichender Überblick und ökonomische Betrachtung (Shareholder suits – comparative overview and law and economics analysis) as a part of II. Forum der Rechtswissenschaften: Europäisches Gesellschaftsrecht: Erfahrung der Harmonisierung in Polen, Österreich und Deutschland (2nd Forum of Legal Sciences: European Company Law – Experience of Harmonisation in Poland, Austria, and Germany)

program | ppt slides

Hamburgpointer-spot-tool-for-maps University of Hamburg, calendar-icon April 5th, 2007

Presentation To sue or not to sue – Shakespearean dilemmas in modern corporate litigation – opening talk of a lecture series (Vortragsreihe) organised by Institute of Law and Economics, University of Hamburg

program

Warsaw – pointer-spot-tool-for-maps Sheraton, calendar-icon February 5th, 2007

Sitting on a panel at a conference Zmieniamy Polski Przemysł (We transform the Polish industry)  organised by the business monthly Nowy Przemysł

program

2006

Warsaw – pointer-spot-tool-for-maps National Bank of Poland, calendar-icon November 14th 2006

Sitting on a panel presentation of a paper Obowiązki i odpowiedzialność członków zarządu związane z finansowaniem spółki w świetle postanowień Nowej Umowy Kapitałowej (Basel II) (Directors’ responsibilities and accountability for proper financing of the corporation in light of the new Capital Accord (Basel II))  at a conference Wkład banków w corporate governance. Nadzór wierzycielski: banki a efektywność spółek kapitałowych (The impact of banks on corporate governance. Creditors oversight: banks and the efficiency of companies) organised by the Polish Institute of Directors (PID) in cooperation with the National Bank of Poland

ppt slides | article

Warsawpointer-spot-tool-for-maps Warsaw Stock Exchange, calendar-icon October 19th, 2006

Opening address, panel chair and a presentation Skargi akcjonariuszy (Shareholder suits)  at conference Ład Korporacyjny w Polsce i Europie – stan obecny i perspektywy (Corporate governance in Poland and Europe – status quo and perspectives) organised by Centrum C-Law.org in cooperation with the Warsaw Stock Exchange

program

Milan – pointer-spot-tool-for-maps Università Bocconi, calendar-icon October, 12th-13th, 2006

Reporter for a conference Cross border Company Transactions 1st  ECFR Symposium organised by the Editors of European Company and Financial Review

conference report

Krakówpointer-spot-tool-for-maps Frycz Modrzewski Cracow College, calendar-icon May 28th, 2006

Presentation Spór wokół fuzji Pekao/BPH (Conflict around the Pekao-BPH banking merger – case study) na 6th Frycz Modrzewski Conference: State, economy, society

ppt slides | article

Brussels pointer-spot-tool-for-maps European Commission, calendar-icon May 3rd, 2006

Talk and contribution to a discussion panel Modernisation and simplification of European Company Law as a part of a Public Hearing on the Future Priorities for the Action Plan on Company Law and Corporate Governance organised by the European Commission

program | letter from EC | EC report | Law Society report | HUK report

2005

Chongqingpointer-spot-tool-for-maps SWUPL, calendar-icon October 8th, 2005

Opening address, chair of a panel and presentation Corporate Governance and Restructuring of State Owned and State Holding Enterprises – the Polish Experience at a conference Corporate Governance of State Owned Enterprises organised by Southwest University of Political Science and Law, Chongqing, ChRL

program | ppt slides | SWUPL report | PiP report

Wrocławpointer-spot-tool-for-maps University of Wrocław, calendar-icon September 25th-27th, 2005

Presentation Przymusowy wykup akcji w świetle stanowiska Trybunału Konstytucyjnego (Minority shareholders’ squeeze-out in the light of the judgement of the Constitutional Court) at V Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego: Kodeks spółek handlowych po 5 latach (V Polish Conference of Commercial Law Institutes: Code of Commercial Companies after 5 years)

article

Trierpointer-spot-tool-for-maps European Law Academy (ERA), calendar-icon April 28th-29th, 2005

Contribution to a discussion panel and a presentation European Company Law after EU Enlargement as a part of a conference Recent Developments in Private International Law and Business Law organised by the European Law Academy (ERA)

program | ppt slides 

Londonpointer-spot-tool-for-maps BIICL, calendar-icon March 18th, 2005

Keynote speech Community or National Corporate Law for Europe from the Point of View of Efficiency, Feasibility and Subsidiarity at a conference New European Company Law and Corporate Governance – The UK and the New Member States organised by the British Institute of International and Comparative Law (BIICL)

poster | program | ppt slides

New York – pointer-spot-tool-for-maps New York University, calendar-icon February 4th, 2005

Presentation Harmonization of Creditor Protection in the European Union: Case Study on the example of the Second Company Law Directive within the Global Law Forum at the New York University School of Law

program | summary

Krakówpointer-spot-tool-for-maps Jagiellonian University, Institute of European Studies, calendar-icon January, 5th-7th 2005

Introductory address and presentation Capital formation in Polish company law: minimum capital, par value / no par value shares, contributions in kind, services at a conference Post-enlargement European Company Law: convergence or divergence in the age of competition for corporate charters? Organised by Centrum C-Law.org

program

2004

Krakówpointer-spot-tool-for-maps Frycz Modrzewski Cracow College, calendar-icon May 30th, 2004

Presentation Edukacja prawnicza wobec wyzwań XXI wieku (Legal education in the face of challenges of the 21st Century) at 4th Frycz Modrzewski Conference: State and law in the 21st century – chances and menaces

article

2000

Potsdam pointer-spot-tool-for-maps Sparkassenakademie, calendar-icon July 13th, 2000

Presentation Mobiliarsicherheiten in Mittel- und Osteuropa: Ungarn und die Tschechische Republik (Credit securities on movables under Hungarian and Czech Law)  at a seminar Mobiliarsicherheiten – aktuelle Entwicklungen und Tendenzen im In- und Ausland (Credit Securities on movables – current developements and tendencies home and abroad)  organised by Institute for German and International Banking and Capital Market Law, University of Leipzig

program | article

Editorial Boards

Membership in editorial boards of law journals

European Company Law (Kluwer Law International)

Since 2015, I am an Editorial Board member of European Company Law published by Kluwer Law International. The bimonthly law journal is dedicated to European company law, both as EU law and comparative law.

Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (C.H. Beck)

I was the initiator and Editor-in-Chief of Law Quarterly for the entire Commercial, Insolvency and Capital Market Law (HUK Law Quarterly) published by C.H. Beck between 2007 and 2010 (ISSN: 1898-4126). The HUK Law Quarterly was inspired by traditional German Archivzeitschrift  type of journals from the one side, and by interdisciplinary American periodicals, mostly Law and Economics type ones, from the other side. The HUK Law Quarterly was innovative in many ways, had leading European experts on its Editorial  Board, each issue opened with a bilingual (PL/EN) editorial (some international members of the Editorial Board wrote their editorials), and it was probably the first Polish law journal to use the JEL classification system. Additionally, HUK Law Quarterly allowed for publishing extensive interdisciplinary legal studies. Some of the papers published in the HUK Law Quarterly remain up to day the primary reference works in their fields.

Reviews

Thus far, I have prepared reviews and opinions on texts submitted to the editorial boards of the following journals:

 • European Company and Financial Law Review (De Gruyter)
 • European Journal of Law and Economics (Springer)
 • Journal for Corporate Law Studies (Taylor & Francis)
 • Baltic Journal of Law and Politics (De Gruyter)
 • Transformacje Prawa Prywatnego (Jagiellonian University)
 • Palestra (The Polish Bar Council)
 • Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (C.H. Beck)
 • e-mentor (Warsaw School of Economics)
Membership in editorial boards of book series

European Company Law Series (Kluwer Law International)

Since 2015 I am an Editorial Board member of European Company Law-series published by Kluwer Law International. ECL includes both monographs and edited volumes on European company law and regulation of capital and financial markets.

Organisations and research networks

Allerhand Institute

I am the initiator, founder, and President of the Allerhand Institute established in 2010 (preparatory works started in 2008) under the full name: Allerhand Institute of Advanced Law Studies. This is an independent non-university research unit within the meaning of Article 9(2)(f)of the Act dated April 30, 2010 on the Rules of Research Financing,as well as a state accredited public benefit organization within the meaning of the Act dated April 24, 2003 on Public Benefit and Volunteer Work. The Institute conducts international and interdisciplinary research and organizes scientific dialog in various areas of law, in particular insolvency and restructuring law, company law, corporate governance, capital and financial market law, intellectual property law, social security law, constitutional law, human rights, civil procedure and alternative disputes resolution methods (ADR), energy law, sports law, tax law, public procurement and state aid law, space law, legal professions, and legal education. I manage the affairs of the Allerhand Institute: I am responsible for setting strategic goals of the Institute and its scientific policy including: conducting research, conference and seminar projects, in particular within the Company Law and Capital Market Section, which is also chaired by me. I am also involved in the “Allerhand Advocacy — law in the public interest”-project (more in the Pro bono Lawyer section)

Center for European Company Law (CECL)

Since 2014, I am a member of the Advisory Board of the Center for European Company Law established in Leiden, the Netherlands. CECL carries out publishing, conference, educational, and research activities. As an international academic networking venture, it gathers partner institutions: Universities in Leiden, Utrecht, Maastricht, Uppsala, Rome (LUISS), and Allerhand Institute.

Centrum C-Law.org

I am the initiator and managing director of Centrum C-Law.org (full name: European Center for Comparative Commercial and Company Law) etablished in 2004 — an academic network gathering lawyers specialized in company and commercial law, mostly from Central and Eastern European countries. Centrum C-Law.org was founded in connection with the enlargement of the European Union to the east.

Aarhus Centre for Small and Medium-Sized Enterprises

I am associate – as an international collaborator – with the Centre for Small and Medium-Sized Enterprises na uniwersytecie w Aarhus (Head of the Center: Professor Mette Neville). The Center conducts research on the optimal development conditions for small and medium enterprises.

University of Oslo, Private Law Department

I am a member of an international academic network under the leadership of the University of Oslo (network leader: Beate Sjåfjell). Within the network, I participated — as a member of the core team — in two research projects: Sustainable Companies (2010-2014) and SMART: Sustainable Market Actors for Responsible Trade (since 2015).

European Forum on Securities Regulation

I am a participant of the European Forum on Securities Regulation — a joint research undertaking of three academic institutions: the London School of Economics, Bucerius Law School and the Vienna University of Economics and Business.

The International Society of Public Law (ICON∙S)

I am a member of The International Society of Public Law (ICON Society, ICON∙S).

Academic Society on Organisation and Leadership (TNOiK)

Since 2017 I am an ordinary member of Academic Society on Organisation and Leadership (TNOiK) – Branch Warsaw (Warsaw University of Technology)

Commissions and Expert Groups

Informal Company Law Expert Group (ICLEG)

Since May 2014, I have been a member of the Informal Company Law Expert Group (ICLEG). Since May 2014, I have been a member of the Informal Company Law Expert Group (ICLEG). ICLEG is a European Commission advisory body appointed by the Commission for a three-year term. Among 14 members of the group: Germany, Great Britain, and Netherlands each have two representatives, and Austria, Denmark, France, Spain, Ireland, Lithuania, Poland and Italy each have one (Full list accessible here).

ICLEG advises the European Commission in company law matters and works on new legislative initiatives on this field, in particular regarding groups of companies, digitalization in company law, cross-border mobility of companies (intra EU mergers , divisions, and reincorporations), and transparency.

Results of the works of the Group:

Expert Group working on the draft proposal for a SUP Directive

In 2013, I worked on a draft proposal for a new Directive on European single-person company — Societas Unius Personae (SUP). My involvement was as a member of an ad hoc expert group made up of the former Reflection Group, with Professor Peter Hommelhoff and me as new members. The works resulted in the first draft of the SUP Directive and a company’s articles draft model (template). Both documents were submitted to the European Commission on July 22, 2013.

Results of the works of the Group:

Legal Scholar Network with ECGI

In 2006 and 2007, I was a member of the Legal Scholar Network — an expert group affiliated with the European Corporate Governance Institute (ECGI), appointed ad hoc to work on a study Proportionality between capital and control in listed companies commissioned by the European Commission and implemented by a consortium consisting of ECGI, ISS and Shearman&Sterling.

Results of the works of the team:

Expert Group 10+

In 2007, I was the head of the appointed ad hoc Expert Group 10+ gathering company law experts from then new EU member states, mostly from Central and Eastern Europe. The aim of the group was to participate in consultations of legal acts regarding European company law prepared by the European Commission.

Results of the works of the Group:

Ministerial Groups and Committees

Expert Group on simple joint-stock company with the Minister of Development

Since September 2016, I have been a member of the Expert Group established by the Minister of Development to work out  recommendations for a draft law on simple joint-stock company.

Documents:

Expert Group on Economic Law with the Minister of Development

Since 2015, I have been a member of the Expert Group on Economic Law with the Minister of Development (formerly Minister of Economy).

Documents:

Expert Group on ADR with the Minister of Economy

Between 2013 and 2015, I was a member of the  Expert Group on Systemic Solutions in the Area of Alternative Dispute Resolution  appointed by the Minister of Economy in cooperation with the Minister of Justice.

Documents:

Results of the works of the Expert Group:

Research projects

MEMBERSHIP IN THE ADVISORY COUNCIL OF A RESEARCH PROJECT: CROSS-BORDER CORPORATE MOBILITY IN THE EU (MAASTRICHT UNIVERSITY)

In May 2017 I was appointed to sit in the Advisory Council of an international research project entitled Cross-border Corporate Mobility in the EU.

Project’s goal is to gather empirical data on and monitor cross-border seat transfers, cross-border mergers, cross-border divisions of and between EU company law forms within all EU Member States between 2017 and 2020. The project is financed by the European Trade Union Institute. The project is managed and executed from Maastricht (University of Maastricht).

PARTICIPATION IN THE PROJECT: STUDY ON MINORITY SHAREHOLDERS PROTECTION

I served as a national legal expert for a 2016-2017 Study on minority shareholders protection – a project executed for the European Commission under the Service Contract No JUST/2016/MARK/PR/CIVI/0036. The purpose of the project was to carry out a thorough analysis and assessment of the Member States’ frameworks related to minority shareholder protection and to report on the findings in the form of a study to the Commission. The study provides input into the Commission’s ongoing work on monitoring corporate governance developments in the EU. The leader of the project was TGS Baltic.

Leadership of the project Ustawa 2.0 — Założenia reformy systemu szkolnictwa wyższego (Act 2.0 — Higher Education Reform)

I am a leader of an  interdisciplinary team working on a research project entitled Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego (Act 2.0 — Higher Education Reform). The project is financed with a grant awarded by the Ministry of Science and Higher Educationo for the period between June 2016 and January 2017. The project includes conducting scientific research and elaborating the assumptions of the new legal framework in the field of higher education in order to make Polish science more competitive globally. The project is based on the reform concept presented during the competition gala in the Ministry of Science and Higher Education. More information on the project can be found on the website.

Project results:

Participation in an international research team executing the Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART) project

Since 2015, I have been a member of an international research team managed by Professor Beate Sjåfjell (University of Oslo), executing the Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART) project. The project is finance by a European Commission grant awarded within the Horizon 2020 project.

Management of an international project dedicated to the Europeanization of Ukrainian company law: Assessment of the Approximation Level of Present Company, Corporate Governance, Accounting and Auditing Legislation and Existing Practices in Ukraine to EU Standards and Practices

In 2014, I was the head of the team that was asked by the Delegation of the European Union to Ukraine to prepare a study embracing evaluation and reform proposals to further harmonize Ukrainian company, corporate governance, accounting and auditing legislation with the European standards – this following from the conclusion of the EU-Ukraine association agreement. The study was prepared based on contract No. 2013/328606/2 (within EuropeAid/129783/C/SER/Multi budget line).

Project results:

Co-management of a Polish-German research project: Opracowanie polskiej i niemieckiej koncepcji partycypacji pracowniczej w MSP w oparciu o model ESOP (Elaboration of the Polish and German Concept of Employee Participation in SMEs Based on the ESOP Model)

From 2011 to 2013, I was a co-manager of an international research project regarding employee participation, financed by the Polish-German Science Foundation (DPWS/PNFN). I managed the Polish part of the project, while the German part as well as the project as a whole was managed by Professor Jens Lowitzsch from European University Viadrina (Frankfurt/Oder) Project title: Opracowanie polskiej i niemieckiej koncepcji partycypacji pracowniczej w małych i średnich przedsiębiorstwach w oparciu o model ESOP  (German: Entwicklung eines deutschen und eines polnischen Mitarbeiterkapitalbeteiligungskonzeptes für kleine und mittlere Unternehmen auf Grundlage des ESOP-Konzeptes, English: Elaboration of the Polish and German Concept of Employee Participation in Small and Medium Sized Enterprises based on the ESOP Model), (Grant Application PNFN/DPWS No. 100187).

Project results:

Membership in an international research team executing the Sustainable Companies project

From 2010 to 2014, I was a member of an international research team carrying out the Sustainable Companies project. The Private Law Department of the University of Oslo led the team (project manager: Professor Beate Sjåfjell). The project was situated at the junction of company law and corporate social responsibility (CSR), in particular environmental law.

Project results:

Popular science and social impact projects

SOCIAL CONTRACT INCUBATOR – A PRO-DEVELOPMENT CONSTITUTIONAL MODEL FOR POLAND?

more information forthcoming

ADMINISTRATEGY

more information forthcoming

ALLERHAND ADVOCACY – PUBLIC INTEREST LAW

ALLERHAND ADVOCACY – PUBLIC INTEREST LAW is a program that I initiated within the Allerhand Institute to work on issues that are significant for the rule of law, transparency of public affairs and efficiency of the legal system. The participants of the program undertake various activities, such as research, public education, and activism through interventions. The program goals are attained through requests and reports addressed to public authorities, through strategic litigations and through cooperation with the media, most importantly – with the press. The program is also designed as an educational venture –  program participants are recruited from among university students, predominantly law students. Student participants undergo clinical training as they work under the direct supervision of tutors (mostly attorneys). The most engaged students receive scholarships awarded annually. 

Degrees and promotion procedures

Postdoctoral degree (habilitation)

The academic degree of doktor habilitowany (habilitation) in the domain of legal sciences, discipline of law, specialization in private business law, conferred by Faculty by the Law and Administration Council of the Jagiellonian University on the basis of the resolution No. 136/VI/2016 dated June 27, 2016

Postdoctoral dissertation (habilitation thesis)

Procedure documentation:

Doctorate (PhD)

Academic degree of Doctor of Law, conferred by the Faculty of Law and Administration Council of Jagiellonian University by the resolution dated April 14, 2003

Doctoral dissertation

Procedure documentation:

Master’s degree (LL.M. – FSU Jena)

Magister Legum (LL.M.) title obtained at the Law Faculty of the Friedrich Schiller University in Jena (Friedrich-Schiller-Universität Jena) on November 19, 2001 based on master’s thesis entitled Die Squeeze-out-Einführung vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen, rechtspolitischen und rechtsvergleichenden Analyse, Jena 2001 (not published, 132 A4 pages, written in German) — Supervisor: Professor Walter Bayer; Reviewer: Professor Olaf Werner.

Documentation:

Master’s degree (Jagiellonian University)

Master of Law degree obtained at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University on May 9. 2001 based on master’s thesis entitled Prawo poboru w spółce akcyjnej (Shareholders’ pre-emptive right in joint stock corporation), Kraków 2001 (not published, 159 A4 pages) — Supervisor: Professor Ireneusz Weiss. The thesis received the Minister of Economy Award in the Przegląd Prawa Handlowego (Commercial Law Revies) Thesis Competition as the Poland’s best master’s thesis in the 2000/2001 academic year.

Documentation:

Doctoral and postdoctoral supervision

LEGAL RESTRAINTS ON PROVIDING BY THE COMPANY FINANCIAL ASSISTANCE FACILITATING ACQUISITION OF COMPANY’S OWN SHARES

Role: Reviewer
Degree awarding Institution: University of Warsaw (PL)
Thesis title: Prawne uwarunkowania finansowania przez spółkę akcyjną nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji (financial assistance) (Legal restraints on providing by the company financial assistance facilitating acquisition of company’s own shares)
Type of degree sought: Doctorate (PhD) in Law
Status: pending
Name of the Candidate: Paulina Kimla-Kaczorowska
Supervisor(s): Prof. Jacek Jastrzębski
Reviewers: Prof. Arkadiusz Radwan

Review: download

RELATED PARTY TRANSACTIONS AND CORPORATE GROUPS IN DEVELOPMENT OF UKRAINIAN COMPANY LAW

Role: Supervisor
Degree awarding Institution: Universiteit Leiden (NL)
Thesis title: Related Party Transactions and Corporate Groups in Development of Ukrainian Company Law
Type of degree sought: Doctorate (PhD) in Law
Status: in progress
Name of the Candidate: Ivan Romashchenko
Supervisor(s): Prof. Steef Bartman, Prof. Arkadiusz Radwan
Reviewers: to be appointed

Teaching

Teaching at foreign universities
10/2018 Professor at Vytautas Magnus University in Kaunas, LT
  Course taught:

08/2017 Visiting professor at LUISS Guido Carli, Rome, IT (for the 2018 CECL/LUISS Summer School on European and Comparative Company Law)
Course taught:

 • Lecture: Takeover Bids (slides)
11/2017 Visiting professor at Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, RO (within LLM curriculum: International and Comparative Business Law)
  Course taught:

 • Lecture: European and Comparative Mergers and Acquisitions (course materials)
10/2017 Visiting professor at Vytautas Magnus University in Kaunas, LT
  Course taught:

07/2017 Visiting professor at LUISS Guido Carli, Rome, IT (for the 2017 CECL/LUISS Summer School on European and Comparative Company Law)
Course taught:

10/2016 Visiting professor at Vytautas Magnus University in Kaunas, LT
  Course taught:

07/2016 Visiting professor at LUISS Guido Carli, Rome, IT (for the 2016 CECL/LUISS Summer School on European and Comparative Company Law)
Course taught:

05/2016 Invited lecturer at Bucerius Law School in Hamburgu, DE (as a part of lecture series – Ringvorlesung – New Frontiers in Law and Economics)
Course taught:

 • Lecture: Recht, Macht und Transformation – Polnische Verfassungskrise von 2015/16 (Law, Power, and Transformation – the Polish Constitutional Crisis of 2015/16)  (ppt slides)
02/2016 Visiting professor at Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, RO (within LLM curriculum: International and Comparative Business Law)
Course taught:

 • Lecture: Takeover bids and the European legal framework for tender offers
06/2015 Visiting professor at LUISS Guido Carli, Rome, IT (for the 2015 CECL/LUISS Summer School on European and Comparative Company Law)
Course taught:

 • Lecture Takeover Bids
01/2015 Visiting professor at Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, RO (as a part of the LLM curriculum: International and Comparative Business Law)
Course taught:

 • Lecture: Understanding company law through corporate membership:
  Exit strategies to deal with corporate conflicts, deadlocks, fundamental changes and control transactions (ppt slides)
03/2011 Guest lecturer at Ivan Franko National University of Lviv, UA (within the School of Polish and European Law)
Course taught:

 • Lecture: Europejskie prawo gospodarcze (European economics law)
05/2006 Guest lecturer at Ternopil National Economic University, Ternopil, UA (within the School of Polish Law)
Course taught:

 • Lecture: Polskie i europejskie prawo spółek (Polish and European company law)
10/2005 Guest tutor at Southwest University of Political Science and Law, Chongqing, CN
Course taught:

03/2004 Guest lecturer (Gastdozent) at University of Applied Sciences (Fachhochschule), St.Pölten, AT
Course taught:

 • Lecture: Europäisches Rundfunksrecht (European broadcasting law)
Teaching at Polish universities
10/2017 – now Professor at the University of Social Sciences (Łódź)
Courses taught:

 • Public Business Law
10/2008 – 09/2009 Associate Professor at the Krakow University of Economics
Courses taught:

 • Lecture: Nadzór nad instytucjami finansowymi (Supervision of financial institutions)
 • Tutorial: Prawo handlowe (Company and commercial law)
 • Tutorial: Wprowadzenie do prawa (Introduction into the legal system)
10/2003 – 09/2004 Assistant Professor at Centre for European Studies, Jagiellonian University Krakow
Courses taught:

 • Lecture: Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (Economic law of the European Union)
 • Workshop: Europejskie prawo audiowizualne w orzecznictwie ETS (European broadcasting regulations in the ECJ-case law)
 • Lecture: Międzynarodowe prawo handlowe (International business law)
10/2003 – 09/2004 Lecturer at the Institute of Commercial and Company Law, University of Rzeszów
Courses taught:

 • Lecture: Prawo handlowe (Company and commercial law)
10/2003 – 02/2007 Lecturer at the Frycz Modrzewski Cracow College
Courses taught:

 • Lecture: Europejskie prawo gospodarcze (European economic law)
 • Lecture: Polska firma w Unii Europejskiej (Polish firm in the European Union)
 • Lecture: Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego (Introduction into business law)
 • Lecture: Międzynarodowe i europejskie prawo handlowe (International and European commercial law)
 • Lecture: Europejskie prawo spółek (European company law)
 • Seminar: magisterskie (Master thesis seminar)
 • Lecture: European Internal Market and the ECJ – case study
 • Seminar: Law & Language of the European Union
Lectures and training for practitioners
11/2017 Training for judges and staff of the Supreme Court organised by the Lithuanian Supreme Court – at invitation of the Chief Justice Prof. dr. Rimvydas Norkus
Form of training:

Seminar: Relevant Questions of Company Law: Comparative Aspects

 

 • Part I: liability of directors and shareholders towards solvent / insolvent company and third parties
  ptt slides
 • Part II: shareholders’ disputes in closed corporations
  ppt slides
 • Part III: topical company law regulatory initiatives in EU law
  ppt slides
10/2010 Training for the management and legal counsels of Vattenfall Polska, Gliwice
Form of training:

 • Seminar: Niemieckie prawo handlowe (German commercial law)
09/2007 Training for the staff of the Bulgarian Securities Commission in Sofia  (within a twinning project sponsored from the Phare program)
Form of training:

 • Lecture: Action Plan on Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the EU

slides PL |  slides BG

 • Lecture: Codes of best practices for public companies – rationale, importance, enforcement

slides PL | slides BG

Other individual lectures
10/2008 Lecturer for a German-language LLM program at the Faculty of Law, Jagiellonian University, Kraków
Subject:

 • Lecture: Wie der Polizist zum Mafioso wurde. Die aktienrechtliche Anfechtungsklage und deren Missbrauch in Recht und Praxis (How did a policeman become a mafioso. Shareholder actions and their abuse in law and practice)
10/2005 Invited lecture at the Institute for European Studies, Jagiellonian University, Kraków
Subject:

 • Lecture’s topic: Plan działań Komisji Europejskiej w zakresie modernizacji i priorytetów reformy prawa spółek i corporate governance w UE (European Commission’s action plan for modernisation and reform priorities in the field of company law and corporate governance)
02/2006 Invited lecture for students of the Vlerick Leuven Gent Management School in cooperation with London Business School
Subject:

 • Lecture’s topic: Corporate Poland – Legal Perspective

My
works:

My
networks:

My
profiles: